Základní škola a mateřská škola Třanovice, příspěvková organizace

Školní řád mateřské školy

Č.j.:ZŠ a MŠ 114/2020

Účinnost od: 1. 9. 2020

Spisový znak:

Skartační znak: S10

Změny:

 

Ředitel školy: Mgr. David Molitor

Zástupce ředitele školy Mgr. Radmila Holubcová:

Adresa školy: Třanovice 92, 739 53, Hnojník

Telefon: 595 178 001, 595 178 002

e-mail: molitordavid@seznam.cz, skolkatranovice@zsamstranovice.cz

webové stránky: zsamstranovice.webnode.cz

 

1. Vydání, obsah a závaznost školního řádu

 

1.1 Vydání školního řádu

Na základě ustanovení § 30 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, vydává ředitel školy projednání na pedagogické radě tento školní řád.

 

1.2 Obsah školního řádu

1. Vydání, obsah a závaznost školního řádu 

1.1 Vydání školního řádu

1.2 Obsah školního řádu

1.3 Závaznost školního řádu

2. Cíle předškolního vzdělávání

3. Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí, zákonných zástupců ve škole

3.1 Práva dítěte

3.2 Povinnosti dítěte

3.3 Zákonní zástupci mají právo

3.4 Povinnosti zákonných zástupců

4. Podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole

5. Provoz a vnitřní režim školy

5.1 Provoz a vnitřní režim mateřské školy

5.2 Doba povinného předškolního vzdělávání dětí v posledním ročníku mateřské školy a oznámení individuálního vzdělávání, distanční výuka

5.3 Organizace stravování dětí

5.4 Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání,

5.5 Ukončení docházky dítěte do mateřské školy

5.6 Evidence dítěte (školní matrika)

5.7 Přerušení nebo omezení provozu mateřské školy

5.8 Provoz mateřské školy v měsíci červenci a srpnu

5.9 Platby v mateřské škole

6. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí

6.1 Péče o zdraví a bezpečnost dětí při vzdělávání

6.2 První pomoc a ošetření

6.3 Pobyt dětí v přírodě

6.4 Sportovní činnosti a pohybové aktivity

6.5 Pracovní a výtvarné činnosti

7. Podpora společného vzdělávání pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami

                7.1 Cíle inkluze (společného vzdělávání

                7.2 Podpůrná opatření při realizaci společného vzdělávání

                7.3 Vzdělávání dětí nadaných

                7.4 Spolupráce zákonných zástupců

                7.5 Problémy při spolupráci se zákonnými zástupci

8. Podmínky zajištění ochrany před sociálně patologickými jevy 

9. Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany dětí

10. Poučení o povinnosti dodržovat školní řád 

 

1.3 Závaznost školního řádu

Školní řád je zveřejněn na přístupném místě v mateřské škole a prokazatelným způsobem s ním  byli seznámeni všichni zaměstnanci školy. Mateřská škola informuje o jeho vydání a obsahu zákonné zástupce nezletilých dětí.

 

2. Cíle předškolního vzdělávání

 

Předškolní vzdělávání podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů. Předškolní vzdělávání vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání, napomáhá vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do základního vzdělávání a poskytuje pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami.

 

Předškolní vzdělávání se uskutečňuje podle Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, který je zpracován podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a je zveřejněn na přístupném místě ve škole.

 

Mateřská škola spolupracuje se zákonnými zástupci dětí a dalšími fyzickými a právnickými osobami s cílem vyvíjet aktivity a organizovat činnosti ve prospěch rozvoje dětí a prohloubení vzdělávacího a výchovného působení mateřské školy, rodiny a společnosti.

 

3. Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí, zákonných zástupců ve škole

 

3.1 Práva dítěte:

 

Dítě má právo, aby mu byla společností poskytována ochrana (potřeba jídla, oblečení, místa k životu, lékařské pomoci, ochrany před lidmi a situacemi, které by je mohli fyzicky nebo psychicky zranit).

 

Dítě má právo být respektováno jako jedinec ve společnosti (slušné zacházení, i když nemá pravdu, právo na přátelství, na respektování jazyka, barvy pleti, rasy či sociální skupiny).

 

Dítě má právo na emočně kladné prostředí a projevování lásky (právo žít s každým se svých rodičů, pokud by mu to neuškodilo, právo mít někoho, kdo se ho zastane, právo být s lidmi kteří ho mají rádi, právo na pozornost a vedení ze strany dospělých, právo dostávat i projevovat lásku,...).

 

Dítě má právo být respektováno jako jedinec s možností rozvoje, který si chce potvrzovat svoji identitu (právo vyrůst v zdravého tělesně i duševně, právo být veden k tomu, aby respektoval ostatní lidi bez ohledu na rasu, náboženství, apod., právo rozvíjet všechny své schopnosti a nadání, právo hrát si, právo na soukromí,...).

 

Dítě má právo být respektováno jako individualita, která si tvoří svůj vlastní život (právo ovlivňovat rozhodnutí, co se s ním stane, právo na chování přiměřené věku, právo být připravován na svobodu jednat a žít svým vlastním způsobem,...).

 

(vybráno z Úmluvy o právech dítěte)

 

Dítě má právo na kvalitní předškolní vzdělání v rozsahu poskytovaném mateřskou školou podle jeho schopností a na podporu rozvoje jeho osobnosti.

 

Dítě má právo na bezpečnost a ochranu zdraví během všech činností školy.

 

Dítě má právo na fyzicky a psychicky bezpečné prostředí při jeho pobytu v mateřské škole.

 

Dítě má právo zúčastnit se všech aktivit mateřské školy v čase docházky, ke které bylo přijato, pokud to dovolí jeho zdravotní stav.

 

Dítě má právo při nástupu do mateřské školy na individuálně přizpůsobený adaptační režim (zákonní zástupci dítěte dohodnou s ředitelem školy a pedagogickými pracovníky nejvhodnější postup).

 

3.2 Povinnosti dítěte:

 

Dítě má povinnost dodržovat stanovená pravidla soužití v mateřské škole.

 

Dítě má povinnost dbát pokynů pedagogických pracovníků a ostatních zaměstnanců školy.

 

Dítě má povinnost šetrně zacházet s hračkami a učebními pomůckami.

 

Dítě má povinnost vzájemně si pomáhat a neubližovat si.

 

Dítě má povinnost dodržovat osobní hygienu.

 

Dítě má povinnost oznámit učitelce nebo ostatním zaměstnancům školy jakékoliv přání, potřebu.

 

Dítě má povinnost oznámit učitelce nebo ostatním zaměstnancům školy jakékoliv násilí – tělesné i duševní, a jednání odlišné od dohodnutých pravidel.

 

Dítě má povinnost oznámit učitelce jakýkoliv úraz.

 

Dítě má povinnost dodržovat stanovená pravidla soužití v mateřské škole, plnit pokyny zaměstnanců školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byly děti v rámci jejich možností seznámeny.

 

3.3 Zákonní zástupci mají právo:

 

Zákonný zástupce má právo na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte.

 

Zákonný zástupce má právo vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání jejich dítěte, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost.

 

Zákonný zástupce má právo na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání jejich dítěte.

 

Zákonný zástupce má právo na korektní jednání a chování ze strany všech zaměstnanců školy.

 

Zákonný zástupce má právo na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života.

 

Zákonný zástupce má právo konzultovat výchovné i jiné problémy svého dítěte s pedagogickými pracovníky školy.

Zákonný zástupce má právo spolurozhodovat při plánování programu mateřské školy, při řešení vzniklých problémů.

 

Zákonný zástupce dítěte má právo přispívat svými nápady a náměty k obohacení vzdělávacího programu školy.

Zákonný zástupce má právo projevit jakékoli připomínky k provozu mateřské školy, učitelce nebo řediteli školy.

 

3.4 Povinnosti zákonných zástupců:

 

Zákonný zástupce má povinnost informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání.

 

Zákonný zástupce má povinnost oznamovat škole údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte, a změny v těchto údajích.

 

Zákonný zástupce má povinnost řídit se školním řádem a vnitřním řádem školní jídelny (výdejny) a respektovat další vnitřní předpisy školy.

 

Zákonný zástupce má povinnost provádět úplatu za předškolní vzdělávání a za stravné dle daných pravidel.

 

Zákonní zástupci dítěte jsou odpovědni za to, že přivádějí do mateřské školy dítě zdravé.

 

Zákonní zástupci dítěte oznámí ihned infekční onemocnění dítěte.

 

Zákonní zástupci dítěte mají povinnost neprodleně každou změnu související s dítětem sdělit učitelce (změny bydliště, telefony, zdravotní stav,..).

 

Zákonný zástupce dítěte má povinnost se účastnit třídních schůzek, jakákoliv rozhodnutí z těchto schůzí při mateřské škole jsou pro všechny závazná.

 

4. Podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole

 

Vzájemné vztahy mezi zaměstnanci školy a dětmi, nepřímo i zákonnými zástupci dětí, musí vycházet ze zásad vzájemné úcty, respektu, názorové snášenlivosti, solidarity a důstojnosti.

 

Všichni zaměstnanci školy, děti a jejich zákonní zástupci se vzájemně respektují, dbají o vytváření partnerských vztahů podložených vzájemnou úctou, důvěrou a spravedlností.

 

Všichni zaměstnanci školy, děti a jejich zákonní zástupci dbají na dodržování základních společenských pravidel a pravidel slušné a zdvořilé komunikace.

 

Zaměstnanec školy musí usilovat o vytváření dobrého vztahu zákonných zástupců a veřejnosti ke škole.

 

Informace, které zákonný zástupce dítěte poskytne do školní matriky nebo jiné důležité informace o dítěti (zdravotní způsobilost,…) jsou důvěrné a všichni pedagogičtí pracovníci se řídí se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

 

Pedagogičtí pracovníci školy vydávají dětem a jejich zákonným zástupcům pouze takové pokyny, které bezprostředně souvisí s plněním školního vzdělávacího programu, školního řádu a dalších nezbytných organizačních opatření.

 

5. Provoz a vnitřní režim školy

 

K zajištění bezpečnosti dětí při pobytu mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, stanoví ředitel mateřské školy počet pedagogických pracovníků tak, aby na jednoho pedagogického pracovníka připadlo nejvýše 20 dětí z běžných tříd, nebo 12 dětí ve třídě, kde jsou zařazeny děti se zdravotním postižením.

 

Při zajišťování zotavovacích pobytů, popřípadě výletů pro děti určí ředitel MŠ počet pedagogických pracovníků tak, aby byla zajištěna výchova dětí, včetně dětí se zdravotním postižením, jejich bezpečnost a ochrana zdraví.

 

5.1 Provoz a vnitřní režim MŠ

 

Mateřská škola Třanovice, poskytuje předškolní vzdělávání na adrese: Třanovice 92, 739 53

 

Provoz mateřské školy je od 6:00hod. do 16:30hod.

 

 

Děti obvykle přicházejí do mateřské školy do 8:00 hod., jinak po dohodě s učitelkou podle aktuální potřeby rodičů. Děti s povinnou předškolní docházkou docházejí do mateřské školy nejpozději v 7:45 hodin.

 

Budova je po celou dobu uzamčená.  Dálkovým systémem učitelka budovu otevírá od 6:00 hod do 8:00hod., dále pak od 12:00 hod. do 12:15 hod. a odpoledne od 14:45 hod do 16:30hod.

 

Zákonní zástupci dítěte jsou povinni oznámit předem známou nepřítomnost dítěte, není-li nepřítomnost předem známá, omluví dítě neprodleně.

Zákonní zástupci omlouvají děti na tentýž den nejpozději do 7:00hod., a to telefonicky 595 178 003 - školní jídelna nebo na telefonní číslo dle své třídy (Koťátka 595 178 001, Sluníčka 595 178 002). Na následující dny se děti omlouvají kdykoli v průběhu dne, osobně, telefonicky nebo e-mailem. U dětí s povinnou předškolní docházkou, zákonní zástupci omlouvají písemně v omluvném listu.

 

 

Informace o připravovaných akcích v mateřské škole jsou vždy včas oznamovány na informační tabuli, nebo na webových stránkách školy. Doporučujeme zákonným zástupcům pravidelně sledovat nástěnky.

 

 

Pracoviště MŠ

Celodenní provoz MŠ je od 6:00 do 16:30 hodin

Počet tříd: 2

Počet dětí ve třídách: I. třída – Koťátka- 26 dětí věkově smíšené od 2-5 let, II. třída – Sluníčka- 26 dětí věkově smíšené od 4-6(7)let

Režim dne je volný, flexibilní a pružně se přizpůsobuje aktuálním potřebám probíhajících vzdělávacích aktivit. Pevně je stanovena pouze doba podávání jídla a pobytu venku.

Všechny děti po obědě odpočívají při poslechu pohádky, dále je délka odpočinku přizpůsobena individuálním potřebám dětí.

 

Podmínky pro provoz, požadavky na hygienická zařízení

Ve třídě Koťátek je umývárna s výškově přizpůsobenými umyvadly a záchody a sprchový kout. Ve třídě Sluníček jsou umyvárny dvě – chlapecké a dívčí vybaveny záchody a umyvadly.

Ručníky jsou vyměňovány pravidelných cyklech, každý týden. V případě potřeby častěji.

Povlečení je vyměňováno v pravidelných cyklech, co 3 týdny. V případě potřeby častěji.

Je zajištěno bezpečné osoušení rukou ručníky na jedno použití v mateřské škole lze používat také textilní ručníky. U vstupu do budovy školy, v každé učebně jsou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou v nádobách s dávkovačem.

 

 

 

 

 

 

Organizace dne – I. třída Koťátka

 

6:00 –8:00 hod.: scházení dětí ve třídě, spontánní činnosti (námětové, konstruktivní, didaktické, pracovní, hudební, výtvarné atd.), individuální pozorování a práce s dětmi

8:00 – 8:15 hod.: ranní kruh,

8:15 – 8:40 hygiena, svačina

8:40 – 9:30 hod.: řízené vzdělávací práce a činnosti dětí v různých formách, které jsou       přizpůsobené jejich potřebám a individualitě

9:30 – 11:15 hod.: příprava na pobyt venku, pobyt venku/v tělocvičně

11:15 – 11:45 hod.: hygiena, oběd,

11:45 – 14:30 hod.: příprava na odpolední odpočinek, odpočinek dětí dle jejich individuální    potřeby, klidové aktivity

12:00 – 12:15 hod.: rozcházení dětí

14:30 – 14:45 hod.: hygiena, odpolední svačina

14:45 – 16:30 hod.: spontánní a skupinové hry dětí, pokračování v započatých dopoledních aktivitách, individuální plánované činnosti, pobyt venku, rozcházení dětí

 

 

Organizace dne – II. Třída Sluníčka

 

6:00 – 7:45děti s povinnou předškolní docházkou/8:00 hod.: scházení dětí ve třídě, spontánní činnosti (námětové, konstruktivní, didaktické, pracovní, hudební, výtvarné atd.), individuální, skupinová práce s dětmi, pozorování (od 6:00-7:15 jsou třídy sloučeny ve třídě Koťátka)        

8:00 – 8:30 hod.: příprava na ranní kruh, ranní kruh, pohybové aktivity, hudební aktivity

8:30 – 8:50 hod.: hygiena, svačina

8:50  - 9:30 hod.: řízené vzdělávací práce a činnosti děti v různých formách, které jsou přizpůsobené jejich potřebám a individualitě

9:30 – 11:15 hod.: příprava na pobyt venku, pobyt venku/v tělocvičně

11:15 – 11:35hod.: předškolní příprava, komunikační kruh

11:35 – 12:00 hod.: hygiena, oběd, příprava na odpolední odpočinek

12:00 – 14:15 hod.: odpočinek dětí dle jejich individuální potřeby, klidové aktivity, individuální práce s dětmi

12:00 – 12:15 hod.: rozcházení dětí

14:15 – 14:30 hod.: hygiena, odpolední svačina

14:30 – 16:30 hod.: spontánní a skupinové hry dětí, pokračování v započatých dopoledních aktivitách, individuální plánované činnosti, pobyt venku, rozcházení dětí

(15:45 – 16:30 jsou třídy sloučeny ve třídě Koťátek)

 

 

Režim dne může být upraven pro každou třídu dětí zvlášť, podle programu a aktuálních potřeb dětí.

 

Od příchodu dětí do mateřské školy probíhají individuální a skupinové činnosti dětí, podle zájmu. Při tom je dbáno na soukromí dětí, pokud projeví potřebu samostatné práce, nebo pobytu v klidovém prostředí mimo společné akce, je jim to umožněno. Dětem v období adaptace je umožněn individuální režim. 

 

Didakticky cílené individuální, spontánní a řízené činnosti vedené učitelkou probíhají v průběhu celého dne, vycházejí ze zájmu a potřeb dětí. Pobyt venku je přizpůsoben podle počasí přibližně 2 hodiny. V zimě je pobyt omezen při nepřízni počasí (vítr, mlha, znečištěné ovzduší sledujeme ČHMI, nebo teploty pod – 10stupňů C.) V letních měsících se aktivity přesouvají ven s využitím zahrady a vycházek v přírodě.

 

Po obědě je vymezena doba na odpočinek (spánek). Děti nejsou do spánku nuceny, jsou respektovány jejich biologické potřeby. Mohou jen odpočívat.  Odpočinek je součástí režimu dne. Učitelka respektuje individuální potřeby dětí.

 

Stanovený základní režim může být upraven v případě, že to vyplývá ze školního vzdělávacího programu, pořádání výletů, exkurzí, návštěv kulturních zařízení, besídek, dětských dnů a podobných akcí. Rámcový režim dne je postaven na stabilním časovém rozpětí jídel v tříhodinovém intervalu. Mezidobí, lze upravit podle individuálních potřeb a zájmů dětí.

 

Mateřská škola může organizovat zotavovací pobyty dětí ve zdravotně příznivém prostředí bez přerušení vzdělávání, školní výlety a další akce související s výchovně vzdělávací činností školy.

 

Mateřská škola informuje zákonné zástupce v dostatečném předstihu o akcích pořádaných mateřskou školou … (písemné sdělením na nástěnkách, webových stránkách školy a ústní sdělením pedagogickým pracovníkem).

 

Souhlas s účastí dítěte na mimoškolních akcích podá zákonný zástupce písemně prostřednictvím stanoveného formuláře školy.

Poplatek za účast na těchto akcích hradí zákonní zástupci.

 

V případě, že součástí akcí bude i finanční příspěvek zákonných zástupců, vyžádá si mateřská škola souhlas zákonných zástupců s účastí dítěte na takovéto akci a pro dítě jehož zákonný zástupce nesouhlasí s jeho účastí, zajistí po dobu akce dohled pracovníka školy.

 

5.2 Doba povinného předškolního vzdělávání dětí v posledním ročníku MŠ a oznámení individuálního vzdělávání, distanční výuka

Doba povinného předškolního vzdělávání od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky je určena na pondělí až pátek v čase 7:45 – 11:45 hodin. V době nepřítomnosti dítěte v mateřské škole má rodič povinnost dítě nejpozději do tří dnů řádně omluvit, a to telefonicky 595 178 002, popř. e-mailem. Ředitel má právo vyžadovat důvod nepřítomnosti dítěte ve škole a rodič je povinen doložit tyto důvody nejpozději do tří dnů od výzvy.

 

Zákonný zástupce dítěte písemně oznámí mateřské škole, že chce své dítě vzdělávat individuálně a tím přebírá plnou odpovědnost za jeho vzdělávání. Pokud má individuální vzdělávání probíhat po převážnou část školního roku, oznamuje zákonný zástupce toto rozhodnutí škole tři měsíce před začátkem školního roku, tedy v období do konce měsíce května. Odpovědnost za kvalitu vzdělávání dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání formou individuálního vzdělávání, má výhradně zákonný zástupce.

Termín pro ověření očekávaných výstupů proběhne jen jednou a to v druhém týdnu měsíce listopadu. V případě neúčasti mateřská škola stanoví náhradní termín. Zákonnému zástupci dítěte ze školského zákona vyplývá povinnost zajistit účast dítěte u ověřování a právo být přítomen ověřování.

V případě neomluvené neúčasti u ověření v obou stanovených termínech vydá mateřská škola rozhodnutí o ukončení individuálního vzdělávání. Toto rozhodnutí má bezodkladnou účinnost. Zákonný zástupce je pak povinen přihlásit dítě k pravidelné denní docházce.

Zákonný zástupce individuálně vzdělávaného dítěte by měl informovat mateřskou školu o:

-přijetí do základní školy k plnění povinné školní docházky

-udělení odkladu povinné školní docházky a způsobu, kterým dítě bude dále plnit povinné předškolní vzdělávání (pokračování v individuálním vzdělávání, zařazení dítěte do běžné třídy mateřské školy k pravidelné denní docházce, plnění povinného předškolního vzdělávání v přípravné třídě základní školy.

Distanční vzdělávání se poskytuje v důsledku krizových nebo mimořádných opatření nebo z důvodu nařízení karantény. Distanční vzdělávání se v MŠ poskytuje pouze dětem, které plní povinné předškolní vzdělávání a to v případě, že chybí většina dětí třídy. Bude-li dítě nemocné nebo se nebude moci distančního vzdělávání účastnit, zákonný zástupce ho z distančního vzdělávání omluví.

Způsob poskytování vzdělávání distančním způsobem přizpůsobí škola podmínkám dítěte. Hodnocení výsledků vzdělávání distančním způsobem přizpůsobí škola podmínkám dítěte.

 

5.3 Organizace stravování dětí

 

Podmínky stravování dětí včetně ceny stravného jsou stanoveny ve vnitřním řádu školní jídelna (výdejny), který je zveřejněn na přístupném místě ve škole.

 

Při přípravě jídel postupuje školní jídelna podle vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování a řídí se platnými výživovými normami a zásadami zdravé výživy.

 

Dítě přihlášené k celodennímu pobytu v mateřské škole má právo denně odebrat dopolední svačinu, oběd a odpolední svačinu. Kromě jídel zajišťuje jídelna pitný režim (čaje, ovocné šťávy, vitamínové nápoje, vodu). Děti mají možnost pitného režimu v průběhu celého pobytu v mateřské škole v samoobslužném režimu podle vlastního pocitu žízně.

 

Přihlašování a odhlašování obědů se provádí den předem nebo v daný den do 7:00 hodin.

 

Při onemocnění dítěte si lze vyzvednout oběd pouze první den nemoci dítěte od 11:15 do 12:15 hodin, na ostatní dny je nutno dítě ze stravování odhlásit.

 

Odhlašování obědů provádí zákonný zástupce dítěte elektronicky nebo telefonicky u vedoucí školní jídelny.  Neodhlášené obědy propadají.

 

Podávání svačin: 08:15 – 08:50 hod., 14:15 – 14:45 hod.

Podávání obědů: 11:15 – 12:00 hod.

 

Systém podávání svačin: předškolní děti – samoobslužný, dětem 3 – 5 let pomáhá učitelka s naléváním pití.

 

 

 

5.4 Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

Ředitel stanovuje po dohodě se zřizovatelem místo, termín a dobu pro podání žádosti o přijetí dětí do mateřské školy. Zákonní zástupci jsou o termínu vyrozuměni formou propagačních materiálů (na webových stránkách školy atd…) v tom kalendářním roce, ve kterém následující školní rok začíná. Děti mohou být do mateřské školy přijímány i v průběhu školního roku.

 

Dítě do mateřské školy přijímá na základě žádosti zákonných zástupců ředitel školy. Žádost o přijetí dítěte do mateřské školy si rodiče mohou vyzvednout v mateřské škole u vedoucí učitelky.

O přijetí či nepřijetí dítěte do mateřské školy jsou zákonní zástupci informováni ve správním řízení.

 

Do mateřské školy jsou přijímány děti zpravidla od 3 do 6 let (7 let v případě odkladu povinné školní docházky). Přednostně jsou přijímány děti k povinné předškolní docházce pro školní rok, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky. Děti mladší tří let jsou přijímány pouze, pokud to dovoluje kapacita školy. Děti mladší dvou let se nepřijímají.

 

Ředitel školy může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato informace bude potvrzená ošetřujícím lékařem na žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání. Výjimkou jsou děti, které mají povinnou předškolní docházku.

 

Ředitel školy stanoví pro přijímání dětí kritéria, která jsou zveřejněna současně se zveřejněním termínu přijímacího řízení.

 

K předškolnímu vzdělávání se přijímají děti, které jsou státními občany ČR nebo se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie. K předškolnímu vzdělávání se přijímají také děti, které nejsou státními občany ČR ani jiného členského státu Evropské unie, pokud pobývají na území ČR oprávněně podle § 20 zákona – doklad o oprávněnosti pobytu dítěte na území ČR je zákonný zástupce dítěte povinen předložit při zápisu dítěte do mateřské

školy.

 

Do mateřské školy mohou být přijaty děti se zdravotním postižením. K posouzení podmínek pro přijetí dětí se zdravotním postižením, je nutné písemné vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího lékaře.

 

 

5.5 Ukončení docházky dítěte do MŠ

 

Ředitel školy může ukončit docházku dítěte do mateřské školy po předchozím písemném upozornění zástupce dítěte, jestliže:

 

Zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem jiný termín úhrady.

 

Dítě se bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny.

 

Zástupce dítěte závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy (nedodržuje školní řád).

 

Ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení.

 

 

5.6 Evidence dítěte (školní matrika)

 

Po přijetí dítěte do mateřské školy předají zákonní zástupci řediteli mateřské školy vyplněný Evidenční list dítěte a Evidenční list strávníka.

 

Informace o dětech vedené ve školní matrice jsou důsledně využívány pouze pro vnitřní potřebu školy, oprávněné orgány státní správy a samosprávy a pro potřebu uplatnění zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v jeho posledním znění.

 

5.7 Přerušení nebo omezení provozu MŠ

 

Provoz mateřské školy lze podle místních podmínek omezit nebo přerušit v měsíci červenci nebo srpnu, popřípadě v obou měsících. Rozsah omezení nebo přerušení stanoví ředitel mateřské školy po projednání se zřizovatelem. Ředitel ve spolupráci se zřizovatelem zároveň projedná s řediteli ostatních mateřských škol možnosti a podmínky předškolního vzdělávání dětí v jiných mateřských školách po dobu omezení nebo přerušení provozu. Informaci o omezení nebo přerušení provozu zveřejní ředitel mateřské školy na přístupném místě ve škole nejméně 2 měsíce předem.

 

Provoz mateřské školy lze ze závažných důvodů a po projednání se zřizovatelem omezit nebo přerušit i v jiném období než v měsíci červenci a srpnu. Za závažné důvody se považují organizační či technické příčiny, které znemožňují řádné poskytování předškolního vzdělávání. Informaci o omezení nebo přerušení provozu zveřejní ředitel mateřské školy na přístupném místě ve škole neprodleně poté, co o omezení nebo přerušení provozu rozhodne.

 

5.8 Provoz mateřské školy v měsíci červenci a srpnu

 

O hlavních prázdninách je provoz mateřské školy omezen nebo přerušen. Při přerušení zajišťuje provoz náhradní mateřská škola. Zákonní zástupci jsou o omezení nebo přerušení provozu mateřské školy informováni 2 měsíce předem vývěskou na nástěnce nebo na třídních schůzkách.

 

Provoz mateřské školy bývá přerušený v měsíci červenci a srpnu, zpravidla 6 týdnů a v době vánočních prázdnin. Rozsah omezení nebo přerušení provozu mateřské školy oznámí ředitel mateřské školy zákonným zástupcům dětí nejméně 2 měsíce předem na přístupném místě ve škole.

 

5.9 Platby v mateřské škole

 

Úplata za předškolní vzdělávání

Je stanovena směrnicí „O úplatě za předškolní vzdělávání“ a je vyvěšena na nástěnce v chodbě mateřské školy – Informace pro rodiče.

 

Úplata za školní stravování dětí

Výše stravného je stanovena ve Vnitřním řádu školní jídelny, který je zveřejněn na nástěnce v chodbě mateřské školy – Stravování.

 

Způsob platby

Úplata za předškolní vzdělávání a stravování dítěte v mateřské škole jsou platby, které jsou pro zákonné zástupce povinné a jsou nedílnou součástí rozpočtu mateřské školy. Zákonní zástupci dítěte jsou povinni hradit úplatu za předškolní vzdělávání v daném termínu, a to nejpozději do 15.dne měsíce září (za období září – leden) a do 15.dne měsíce února (za období únor-červen, není-li dohodnuto jinak) a za stravování od 2. do 4.dne každého měsíce. Opakované neuhrazení těchto plateb v mateřské škole je považováno za závažné porušení a v konečném důsledku může být důvodem pro ukončení docházky dítěte do mateřské školy (zákon 561/2004 Sb., školský zákon, § 35, odst. 1 d).

 

Všechny platby probíhají bezhotovostním převodem na číslo účtu 86-6018520247 nebo v hotovosti u vedoucí školní jídelny viz. úplata za předškolní vzdělávání, úplata za školní stravování.

 

 

6. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí

 

6.1 Péče o zdraví a bezpečnost dětí při vzdělávání

 

Škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví dětí při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a poskytují jim nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.

Právnická osoba, která vykonává činnost mateřské školy, vykonává dohled nad dítětem od doby, kdy je pedagogický pracovník převezme od jeho zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby, až do doby, kdy je pedagogický pracovník předá jeho zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě. Předat dítě pověřené osobě lze jen na základě písemného pověření vystaveného zákonným zástupcem dítěte. Bez tohoto pověření nesmí učitelky předat dítě jiné osobě, než zákonným zástupcům. V případě rozvedených rodičů a upraveného styku rodičů s dítětem je potřeba doložit pravomocné rozhodnutí soudu. Dítě nelze předat dítě osobě, která je viditelně pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek.

 

Do mateřské školy jsou přijímány děti zdravé. Rodiče jsou povinni vždy při předávání dítěte učitelce oznámit jakékoliv změny ve zdravotním stavu dítěte či jeho chování. Učitelky nesmí v MŠ podávat dětem léky přinesené rodiči z domova. Toto platí i pro vitamíny a vitamínové přípravky. Onemocní – li dítě v průběhu dne v mateřské škole, učitelky oznámí tuto skutečnost rodičům a ti jsou povinni v co nejkratší možné době si dítě vyzvednout, aby se nemoc nešířila mezi ostatní děti. U chronicky nemocných žáků či alergiků s přetrvávajícími příznaky jako rýma, kašel potvrzuje prakticky lékař pro děti a dorost, že se nejedná o infekční onemocnění. Po odevzdání lékařského potvrzení je dítěti umožněn vstup do budovy školy.

 

 

Výskyt onemocnění Covid-19 u dítěte nebo zaměstnance školy

Školu v případě výskytu onemocnění zpravidla kontaktuje příslušná KHS

Škola neprodleně informuje o vzniklé situaci a následných krocích děti, zákonné zástupce a svého zřizovatele. V případě výskytu onemocnění covid-19 se karanténa týká okruhu osob, které byly v rizikovém kontaktu.

 

 

V případě školního úrazu je pedagogický pracovník povinen zajistit prvotní ošetření dítěte, v případě nutnosti i následné lékařské vyšetření či ošetření. Zákonní zástupci jsou bezodkladně vyrozuměni. Pedagog je rovněž zodpovědný za ohlášení úrazu vedení školy a zapsání do Knihy úrazů v ředitelně.

 

Školním úrazem je úraz, který se stal dítěti při výchově a vzdělávání a při činnostech, které s nimi přímo souvisejí. Výchovně vzdělávací činností účast dětí při výchovné a vzdělávací práci školy, ve škole od vstupu dětí do prostor školy až do odchodu z nich a každá činnost vyplývající z přímé souvislosti s ní.

 

Školním úrazem je rovněž úraz, který se stal dětem při akcích konaných mimo školu, organizovaných školou a uskutečňovaných za dozoru pověřené odpovědné osoby. Jedná se  zejména o úrazy dětí na vycházkách, výletech, zájezdech, exkurzích.

 

V případě školního úrazu je pedagogický pracovník povinen zajistit prvotní ošetření dítěte, v případě nutnosti i následné lékařské vyšetření či ošetření. Zákonní zástupci jsou bezodkladně vyrozuměni. Pedagog je rovněž zodpovědný za ohlášení úrazu vedení školy a  zapsání do Knihy úrazů v ředitelně.

 

Za bezpečnost a ochranu dětí v době výchovně vzdělávací činnosti odpovídají pedagogičtí pracovníci. Pedagogové nesmí vykonávat jiné činnosti, které by je odváděly od přímé výchovně vzdělávací činnosti ani administrativní práce, nesmí se vzdalovat z místa, kde svěřené děti pobývají, nenechávají bez dozoru. V případě nezbytné nutnosti vzdálit se je pedagogický pracovník povinen zajistit dozor nad dětmi jiným pedagogem školy.

 

K zajištění bezpečnosti dětí při pobytu mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, stanoví ředitel MŠ počet pedagogických pracovníků tak, aby na jednoho pedagogického pracovníka připadlo nejvýše 20 dětí z běžných tříd, nebo 12 dětí ve třídě, kde jsou zařazeny děti se zdravotním postižením.

Ředitel školy může ve výjimečných případech opakovaného nezvladatelného chování dítěte toto dítě vyloučit z aktivity, konané mimo prostor mateřské školy (výlety, ozdravné pobyty). Důvodem je zajištění bezpečnosti nejen samotného dítěte, ale zejména ostatních dětí.

 

Při zajišťování zotavovacích pobytů, popřípadě výletů pro děti určí ředitel mateřské školy počet pedagogických pracovníků tak, aby byla zajištěna výchova dětí, včetně dětí se zdravotním postižením, jejich bezpečnost a ochrana zdraví.

 

 

Rodiče odpovídají za vhodnost a bezpečnost oblečení a obuvi dětí v mateřské škole i při pobytu venku. (pro pobyt v mateřské škole doporučujeme bačkory, ne pantofle, pohodlné oblečení, náhradní oblečení včetně spodního prádla, další po dohodě s učitelkami na třídě).

 

Pracovníci školy jsou povinni přihlížet k základním fyziologickým potřebám dětí, vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj. Pedagogičtí pracovníci jsou pravidelně proškolováni v otázkách bezpečnosti. Pedagogičtí pracovníci jsou povinni dbát, aby děti do mateřské školy nenosily nebezpečné ozdoby ve vlasech, na rukou a oděvu, které by mohly zapříčinit úraz dětí.

Mateřská škola nezodpovídá za cenné věci, které si děti přinesou.

 

Při mimoškolních aktivitách má vždy odpovědnost mateřská škola, pokud není uvedeno, že dohled mají zákonní zástupci.

 

Je – li dítě přítomno v mateřské škole, vždy se stravuje. Nelze přinášet vlastní jídlo z domova do mateřské školy. Výjimku lze udělit pouze na doporučení dětského lékaře a to pouze při dlouhodobé dietě.

Při oslavách narozenin a jiných významných dnech v životě dětí je zakázáno nosit do mateřské školy zejména dorty a zákusky, které podléhají zkáze.

 

Do objektu školy je přísný zákaz vodit psy.

 

Podle § 31 odst. 1, písm. a) zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, v platném znění, je rodič povinen pečovat o zdraví nezletilého dítěte. Je tedy i povinen sledovat výskyt vší a při zaznamenaném výskytu je rovněž povinen zajistit neodkladně léčbu – odvšivení dítěte. K odvšivení může použít pouze k tomu účelu přípravky či prostředky a musí dodržet jejich návod k použití. Z důvodu ochrany zdraví dětí v kolektivu škola nemůže zařazovat zavšivené děti do dětského kolektivu. Ovšem diagnostikovat a léčit tuto ‚nemoc‘ mohou pouze rodiče popř. lékaři, nikoli učitelky. Je nutné při každém zaznamenaném výskytu živých vší u svého dítěte vždy informovat školu, aby mohli být o výskytu vší v kolektivu informováni i rodiče ostatních dětí. Jinak zde hrozí riziko opětovného přenosu vší na jejich již odvšivené dítě. Zároveň není možné dítě s výskytem dospělých živých vší posílat do dětského kolektivu. Spoléháme na svědomitost a odpovědnost rodičů. V případě oznámeného nebo hrozícího výskytu vší v kolektivu dětí bude škola o tomto nebezpečí rodiče informovat písemně a emailem a požadovat po rodičích podepsané čestné prohlášení, že svému dítěti prohlédli hlavu dle pokynů a posílají dítě do kolektivu dětí školy nezavšivené tj. zdravé, bez infekčního onemocnění. Pokud učitelka zjistí u dítěte výskyt vší, upozorní ihned zákonného zástupce, který je povinen zajistit léčbu – odvšivení dítěte.

 

 

6.2 První pomoc a ošetření

 

Ředitel školy a zdravotník školy zajistí, aby byly vytvořeny podmínky pro včasné poskytnutí první pomoci a lékařského ošetření při úrazech a náhlých onemocněních.

 

Všichni zaměstnanci jsou povinni okamžitě poskytovat první pomoc při jakémkoliv úraze, v případě potřeby přivolají lékařskou pomoc, v nezbytně nutném případě zajistí převoz zraněného do zdravotnického zařízení. Zároveň jsou povinni bezodkladně informovat ředitele školy a zákonné zástupce dítěte.

 

V případě pracovního, školního úrazu nebo jiné zdravotní příhody (dále jen úrazu) poskytne první pomoc podle běžných zdravotnických zásad pedagogický pracovník konající dohled.

 

Zaměstnanec školy provádějící dohled okamžitě telefonicky ohlásí událost vedení školy. V případě potřeby uvědomí záchrannou lékařskou pomoc.

 

Zákonní zástupci dbají na bezpečnost, pořádek a klid ve všech prostorách školy, nenechávají své děti pobíhat po schodech, lézt po zábradlí nebo se po zábradlí klouzat.

 

Dětem není dovoleno nosit do mateřské školy předměty ohrožující jejich zdraví. Nepřípustné jsou především předměty propagující násilí jako (nože, meče, pistole apod.). Nedoporučujeme nosit ani cennosti (zlaté řetízky, drahé hračky apod.). V opačném případě nenese škola žádnou odpovědnost za jejich ztrátu či poškození.

 

Všechny děti v mateřské škole jsou pojištěny proti úrazům a nehodám v době pobytu dítěte v MŠ a při akcích organizovaných mateřskou školou.

 

Ředitel školy, kterému byl úraz dítěte ohlášen, zajistí, aby byly objektivně zjištěny a případně odstraněny příčiny úrazu.

 

Při přesunech předškolních dětí při pobytu mimo území mateřské školy po pozemních komunikacích se pedagogický dozor řídí pravidly silničního provozu, zejména kde není chodník nebo je-li neschůdný, chodí se po levé krajnici, a kde není krajnice nebo je-li neschůdná, chodí se co nejblíže při levém okraji vozovky. Chodci smějí jít po krajnici nebo při okraji vozovky nejvýše dva vedle sebe. Při snížené viditelnosti, zvýšeném provozu na pozemních komunikacích nebo v nebezpečných a nepřehledných úsecích smějí jít chodci pouze za sebou.

 

6.3 Pobyt dětí v přírodě

 

Využívají se pouze známá bezpečná místa, pedagogičtí pracovníci dbají, aby děti neopustily vymezené prostranství.

 

Pedagogičtí pracovníci před pobytem dětí zkontrolují prostor a odstraní všechny nebezpečné věci a překážky (sklo, hřebíky, plechovky, ostré velké kameny apod.).

 

6.4 Sportovní činnosti a pohybové aktivity

 

Před cvičením dětí a dalšími pohybovými aktivitami, které probíhají ve třídách, popřípadě v jiných vyčleněných prostorách v objektu budovy mateřské školy nebo probíhají na venkovních prostorách areálu mateřské školy, kontrolují pedagogičtí pracovníci školy, zda prostory jsou k těmto aktivitám dostatečně připraveny, odstraňují všechny překážky, které by mohly vést ke zranění dítěte a při použití tělocvičného načiní a nářadí kontrolují jeho funkčnost a bezpečnost.

Pedagogičtí pracovníci dále dbají, aby cvičení a pohybové aktivity byly přiměřené věku dětí a podle toho přizpůsobují intenzitu a obtížnost těchto aktivit individuálním schopnostem jednotlivých dětí

 

 

6.5 Pracovní a výtvarné činnosti

 

Při aktivitách rozvíjejících zručnost a výtvarné cítění dětí, při kterých je nezbytné použít nástroje (např. nůžky, nože, kladívka apod.), vykonávají děti práci s těmito nástroji za zvýšené opatrnosti a výhradně pod dohledem pedagogického pracovníka školy, nástroje jsou zvlášť upravené (nůžky nesmí mít ostré hroty apod.).

 

Podmínky zajištění BOZP v tělocvičně, keramické dílně, výtvarné dílně, školním pozemku jsou stanoveny v provozních řádech odborných tříd.

 

 

 

7. Podpora společného vzdělávání pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami

 

7.1 Cíle inkluze (společného vzdělávání

Cílem inkluze (společného vzdělávání), který vyplývá z novely školského zákona č. 82/2015 Sb., zejména z § 16 a z prováděcí vyhlášky č. 27/2016 Sb., je zajistit pro děti v mateřské škole takové podmínky pro jejich vzdělávání, které reflektují možnosti dětí, jejich potřeby ve vztahu k jejich aktuálnímu věku, rozvíjí a podporují výchovu dětí, respektují míru nadání i dopady zdravotního stavu do jejich přípravy na školu. Předškolní vzdělávání podporuje rozvoj myšlení, vnímání, pozornosti, motoriky, pomáhá stimulaci vývoje. Zahrnuje intervence na podporu oslabených dovedností dítěte, podporuje rozvoj praktických činností.

 

7.2 Podpůrná opatření při realizaci společného vzdělávání

Ředitel odpovídá za realizaci podpůrných opatření I. stupně, využití plánu pedagogické podpory, vyhodnocení účinnosti podpory, případné doporučení služby školských poradenských zařízení a při zajišťování podpůrných opatření II. – V. stupně postupuje v souladu s § 16 vyhlášky č. 27/2016 Sb.

 

7.3 Vzdělávání dětí nadaných

Mateřská škola vytváří ve svém školním vzdělávacím programu a při jeho realizaci podmínky k co největšímu využití potenciálu každého dítěte s ohledem na jeho individuální možnosti. To platí v plné míře i pro vzdělávání nadaných dětí. Mateřská škola je povinna zajistit realizaci všech stanovených opatření pro podporu nadání podle individuálních vzdělávacích potřeb dětí.

 

7.4 Spolupráce zákonných zástupců

V souladu s § 1 odst. 5 vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, vydává ŠPZ na základě vyšetření dítěte tzv. ‚‚doporučení‘‘. Doporučení ŠPZ se vydávají a podpůrná opatření se poskytují vždy v nejlepším zájmu dítěte, za účelem zjištění jeho práva na vzdělání odpovídajícího jeho speciálním vzdělávacím potřebám a možnostem podle ust. § 16 odst. 6 školského zákona. Pokud zákonní zástupci odmítají spolupracovat se školou nebo ŠPZ, a to i přesto, že je k naplnění jeho speciálních vzdělávacích potřeb nezbytné využití podpůrných opatření, znemožňují tím naplnění práva dítěte na vzdělávání a neplní své povinnosti plynoucí z rodičovské odpovědnosti.

 

7.5 Problémy při spolupráci se zákonnými zástupci

Neochota se školou spolupracovat se může projevit i tím, že zákonný zástupce z nějakého důvodu navzdory doporučení učitelky nebo ředitele odmítne dítě nechat vyšetřit v pedagogicko-psychologické poradně nebo školském poradenském zařízení. V takovém případě počítá ust. §16a odst. 4 školského zákona ve znění účinném od 1. 9. 2016 s možností uložit zákonnému zástupci využití poradenské pomoci na základě rozhodnutí orgánu veřejné moci. Tímto orgánem může být nejenom soud, vykonávající tzv. ‚‚péči soudu o nezletilé‘‘ podle zákona č.292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ale i orgán sociálně – právní ochrany dětí (§ 12 odst. 1 písm. a) zákona  č. 359/1999 Sb., o sociálně – právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů (OSPOD)

 

 

8. Podmínky zajištění ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí.

 

Důležitým prvkem ochrany před sociálně patologickými jevy je i výchovně vzdělávací působení na děti již předškolního věku zaměřené na zdravý způsob života.  V rámci školního vzdělávacího programu jsou proto děti nenásilnou formou, přiměřeně k jejich věku a schopnostem pochopit a porozumět dané problematice, seznamovány s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti (počítače, televize, video) patologického hráčství (gamblerství), vandalismu, kriminality a jiných forem násilného chování a jsou jim vysvětlována pozitiva zdravého životního stylu.

 

V rámci prevence před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí provádí pedagogičtí pracovníci mateřské školy monitoring a screening vztahů mezi dětmi ve třídních kolektivech s cílem řešit případné deformující vztahy mezi dětmi již v jejich počátcích a to ve spolupráci se zákonnými zástupci, případně za pomoci školských poradenských zařízeních.

 

Důležitým prvkem prevence v této oblasti je i vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a pedagogickými pracovníky a mezi pedagogickými pracovníky a zákonnými zástupci dětí.

Preventivní program je podrobně rozpracován v příloze Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.

 

 

 

 

 

 

 

9. Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany dětí

 

Po dobu pobytu dítěte a v průběhu vzdělávání dětí v MŠ dbají pedagogičtí pracovníci na to, aby děti zacházely šetrně s učebními pomůckami, hračkami a dalšími vzdělávacími potřebami a nepoškozovaly ostatní majetek školy.

 

10. Poučení o povinnosti dodržovat školní řád (§ 22 odst. 1 písm. b), § 30 odst. 3 školského zákona)

 

Školní řád platí do odvolání.

Školní řád byl projednán pedagogickou radou dne 26. 8. 2020

Školní řád je zveřejněn na přístupném místě ve škole, prokazatelným způsobem jsou s ním seznámeni zaměstnanci školy a o jeho vydání a obsahu jsou informováni zákonní zástupci dětí. S vybranými částmi Školního řádu byly seznámeny děti, forma seznámení odpovídala věku a rozumovým schopnostem dětí.

 

Školní řád nabývá účinnosti 1. 9. 2020

 

Změny školního řádu lze navrhovat průběžně s ohledem na naléhavost situace. Všechny změny ve školním řádu podléhají projednání v pedagogické radě, schválení ředitele školy a následně schválení školskou radou.

 

 

Ředitel školy

Mgr. David Molitor