Informace k zahájení výuky od 1. 9. 2020

25.08.2020 11:25

Informace k provozu základní školy od 1. 9. 2020

 

Vážení rodiče,

v souladu s metodickým pokynem MŠMT „PROVOZ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021 VZHLEDEM KE COVID-19 (DÁLE TAKÉ „MANUÁL“) ze dne 17. 8. 2020 a v souladu s novými pokyny MZ a MŠMT si vás dovoluji upozornit na důležitá opatření a podmínky provozu základní školy ve školním roce 2020/2021.

 1. Nošení roušek při příchodu, odchodu i pobytu ve škole podléhá aktuálnímu nařízení MZD nebo KHSa aktuální situaci v dané škole či třídě (viz aktuální epidemiologická situace - tzv. „semafor“). Dne 1. 9. 2020 bude zahájena výuka tedy bez roušek a prohlášení
  o bezinfekčnosti.
  O případných změnách Vás budeme informovat obvyklým způsobem (webové stránky školy, emaily).
 2. Žákům bude umožněn vstup do budovy školy od 7.20 hod.,  
  výjimku tvoří žáci, kteří navštěvují ranní družinu. Těm je umožněn vstup do budovy od 6.00 hod.
 3. Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat příznakům COVID-19, nesmí do školy vstoupit.
 4. Pokud se projeví příznaky infekčního onemocnění (zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu) v průběhu dne, bude žák izolován od ostatních spolužáků a zákonní zástupci budou o této skutečnosti neprodleně informováni spolu s upozorněním, že mají o zdravotním stavu informovat ošetřující lékaře.
 5. Žákovi s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění, je umožněn vstup pouze v případě, doloží-li zákonný zástupce tuto skutečnost lékařským potvrzením.
 6. Zákonným zástupcům žáka a dalším cizím osobám bude dovoleno vcházet do budovy školy jen v nezbytných případech (doporučujeme předem dohodnout s vedením školy).
 7. Režim výuky ve třídách bude probíhat standardně dle rozvrhu za zvýšených hygienických podmínek (časté větrání, mytí rukou, dezinfekce, asistence zaměstnanců při výdeji obědů).
 8. V případě absence nad 50 % žáků třídy bude probíhat výuka distanční formou, která je od 1. 9. 2020 pro žáky povinná (viz Školní řád ZŠ).
 9. Směrnice o úplatě pro zájmové V bude aktualizována (o možnost ponížení úhrady úplaty za dobu nepřítomnosti žáka v ŠD v případě uzavření školy/třídy po dobu delší než 5 dnů, netýká se karantény žáka).
 10. Vzhledem ke stále měnící se epidemiologické situaci žádáme zákonné zástupce, aby pravidelně sledovali informace na webových stránkách školy.

          

 Zpracoval dne 25. 8. 2020

                                                                                                  Mgr. David Molitor, ředitel školy