POKYNY K PROVOZU ZŠ TŘANOVICE V OBDOBÍ OD 25. 5. 2020 DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

07.05.2020 13:58

POKYNY K PROVOZU ZŠ TŘANOVICE V OBDOBÍ OD 25. 5. 2020 DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují pravidla chování stanovená krizovým opatřením (rouška, odstupy).

Do 18. 5. 2020, prosím, zašlete emailem třídním učitelům „čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a seznámení s vymezením osob s rizikovým faktorem“ – tiskopis obdržíte emailem a je k dispozici na webu školy.

Žákům bude umožněn vstup do budovy školy od 7.30 hod.  Před budovou školy budou příchozí dodržovat 2metrové odstupy. Ranní družina není poskytována.

Zákonným zástupcům žáka nebude dovoleno vcházet do budovy školy, jen výjimečně pro nutné předem domluvené jednání s vedením školy.

Každý ročník (skupina max. 15 žáků) bude mít přidělenu samostatnou šatnu, kde rozmístění bude ob jeden box/věšák.

Po přezutí a odložení svrchního oděvu budou žáci odcházet s rouškami do své třídy
v odstupech 2 m do své třídy, kde si umyjí a vydezinfikují ruce.

Při pohybu společnými prostorami budou používat všechny osoby (žáci i dospělí) osobní ochranu obličeje. Denně si proto budou žáci nosit minimálně 2 ks roušek a sáček na jejich uložení.

Ve třídách budou žáci umístěni tak, aby každý seděl v samostatné lavici a ve vzdálenosti 2 m mezi sebou. Žákům i pedagogům je dovoleno ve třídách odložit roušky. Pouze při skupinové činnosti a o přestávkách budou mít roušky nasazeny. Žáci si nebudou navzájem půjčovat své osobní věci.

Před svačinou si žáci umyjí ruce.

Velkou (pohybovou) přestávku budou žáci při příznivém počasí trávit po třídách na školním hřišti dle přiděleného časového a prostorového rozvrhu.

Na toalety budou žáci pouštěni jednotlivě, tak aby nedocházelo k jejich shlukování. Při opuštění třídy musí žáci nosit roušku.

Výuka tělesné výchovy v běžné podobě není možná.

Na oběd budou žáci odváděni pedagogem postupně po ročnících od 11.25 do 13.15 hod.

Před jídelnou si umyjí, popř. vydezinfikují ruce. V jídelně budou rozesazeni k jednotlivým stolům. Při vydávání obědů bude dodržován rozestup žáků a zvýšená bezpečnostní pravidla. Před konzumací jídla si žáci odloží roušky do připraveného sáčku.

Žáci, kteří nebudou ve škole obědvat, budou dle instrukcí zákonného zástupce puštěni domů, předání doprovodu nebo počkají v jídelně a poté ve své třídě doby odjezdu nejbližšího autobusu.

Po obědě si žáci nasadí roušky a budou odvedeni do školní družiny.

Stoly v jídelně budou vydezinfikovány a budou připraveny talíře a příbory pro další skupinu žáků.

Žáci, kteří budou pokračovat v distančním vzdělávání doma, budou dostávat učivo tak, jako tomu bylo doposud a bude pro ně realizováno online vyučování v programu ZOOM (dojde k úpravě vysílacích časů).

Pokud se u žáka objeví příznaky onemocnění COVID-19 během vyučování, bude umístěn do samostatné místnosti a zákonní zástupci budou kontaktování k okamžitému vyzvednutí žáka. O podezření onemocnění bude dále informována spádová hygienická stanice.

Opakované nedodržování pravidel je důvodem k nevpouštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny.

Pokyny byly vypracovány v souladu s metodickým pokynem MŠMT „Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního rok 2019/2020“ vydaným v Praze 30. 4. 2020.

příloha_čestné_prohlášení.pdf (268,8 kB)