Zápis

12.09.2016 07:10

Zápis dětí do mateřské školy se uskuteční 2. 5. 2019 od 9.00 do 17.00 hod.

Těšíme se na Vás.

 

Základní škola a mateřská škola Třanovice, příspěvková organizace

Třanovice 92, 739 53 Hnojník

Ředitel Základní školy mateřské školy Třanovice, příspěvkové organizace, stanovil následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí
dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

I.

Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné, není-li dále stanoveno jinak. Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání je třeba dodržet
podmínky stanovené zvláštním právním předpisem na základě ustanovení § 50 zákona
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů (pravidelné očkování). 

II.

Při přijímání dětí do mateřské školy vychází ředitel z kritérií, uvedených v následující tabulce. Přednostně bude přijato dítě s vyšším celkovým hodnocením.

Kritérium

Bodové hodnocení

Dítě s povinností předškolního vzdělávání s trvalým pobytem v obci

Trvalý pobyt v obci
Třanovice

8

Dítě s trvalým pobyt v obci/věk dítěte

Dosažení 4 let věku do 31.8.

7

Dosažení 3 let věku do 31.8.

6

Dosažení 2 let věku do 31.8.

5

Dítě s povinností předškolního vzdělávání s trvalým pobytem v jiné obci

Dítě s trvalým pobyt v jiné obci

4

Dítě s trvalým pobytem v jiné obci

Dosažení 4 let věku do 31.8.

3

Dosažení 3 let věku do 31.8.

2

Dosažení 2 let věku do 31.8.

1

Dítě, jehož sourozenec je
umístěn  (aktuálně) v MŠ

 

1

Dítě, které nastoupí do MŠ
k  1.9. 2019

 

1

 

Upřednostnění se týká též dětí občanů Evropské unie či občanů třetích zemí, kteří mají hlášeno místo pobytu na území obce. Občané třetích zemí jsou povinni doložit oprávnění k pobytu na území české republiky ve smyslu ustanovení § 20 odst. 2 písm. d) školského zákona.  

                                

 Do mateřské školy jsou přijímány děti mladší 3let, pokud při nástupu do mateřské školy zvládají běžné úkony přiměřené svému věku a jsou částečně samostatné při sebeobsluze, osobní hygieně a stolování.

 

III.

            
V případě rovnosti bodů (shodnosti posuzovaných kritérií) bude postupováno podle věku dítěte (data narození), kdy bude upřednostněno dítě starší.

O přijetí dítěte nerozhoduje pořadí podané žádosti vydané v den zápisu. Posuzovány budou pouze žádosti, které budou podány do předem určeného termínu (včetně potvrzeného evidenčního listu).

Ve výjimečných případech může ředitel rozhodnout o přijetí dítěte mimo daná kritéria a to na doporučení odborníků.

 

V Třanovicích dne 23. 4. 2018

 

                                                                                               Mgr. David Molitor

                                                                                                     ředitel školy