Zápis do 1. ročníku základní školy pro školní rok 2021/2022

25.03.2019 00:00

Zápis žáků do 1. ročníku

Vážení rodiče,

v souvislosti s protiepidemickými opatřeními, která tento školní rok provázejí, bude potřebné organizaci zápisu žáků do 1. ročníku přizpůsobit tak, aby byla zaručena bezpečnost dětí i dospělých, respektovány individuální možnosti a omezení jednotlivých účastníků a zároveň splněny všechny zákonné povinnosti.

Zápis žáků do 1. ročníku pro školní rok 2020/2021 se bude konat následujícím způsobem:

  1. Zápis proběhne v období od 1. 4. do 15. 4. 2021 bez účasti dětí pouze administrativní formou.
  2. Na internetových stránkách školy naleznete odkaz na online vyplnění potřebných formulářů.
  3. Kdo nemá přístup k internetu, může si vyzvednout formuláře k vyplnění ve škole.
  4. Vyplněné formuláře si prosím vytiskněte, podepište a doručte do školy těmito možnými způsoby:  do datové schránky školy, e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce,  poštou (rozhodující je datum podání na poštu), osobním podáním ve škole.

Pokud zákonný zástupce podá žádost prostřednictvím jiných technických prostředků, než jsou výše uvedené (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, faxem apod.), je nutné, aby ji do
5 dnů potvrdil, jinak se k žádosti nepřihlíží.

K žádosti o odklad školní docházky zákonný zástupce dokládá doporučení školského poradenského zařízení (ŠPZ) a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Činnost ŠPZ není krizovými opatřeními přerušena. ŠPZ, byť někde v omezeném provozu, nadále zajišťují nutné služby, tedy typicky žádosti
o odklad povinné školní docházky. Pokud zákonný zástupce nedoloží k žádosti o odklad příslušná doporučení, správní řízení o zápisu se v takovém případě přeruší a ředitel školy současně stanoví dobu, do které je nutné příslušná doporučení doložit. Nedoloží-li zákonný zástupce příslušná doporučení do stanovené doby, řízení se zastaví v souladu s § 66 odst. 1 písm. c) správního řádu.

Pokud dojde k zlepšení epidemiologické situace, budeme se snažit připravit pro žáky společné motivační setkání a seznámení se školou.

V případě jakýchkoli nejasností, prosím, kontaktujte ředitele školy. Tel.: 739490779

Těšíme se na Vás.