Základní a mateřská škola Třanovice, příspěvková organizace
Třanovice 92, 739 53 Hnojník
IČ: 75027089

 

Školní řád

 

I.                   Práva žáků a zákonných zástupců

 

Žák má právo:

 

1. Na vzdělání podle školního vzdělávacího programu a informace o průběhu
a výsledcích vzdělávání.

2. Na rozvoj své osobnosti podle míry nadání, rozumových a fyzických schopností.

3. Na volný čas, odpočinek, účast  při hře či oddechové umělecké nebo sportovní činnosti  úměrné jeho věku.

4. Na trpělivé a vlídné zacházení a poskytnutí pomoci  v případě, že se ocitne
v nesnázích, nebo má nějaké problémy.

5. Na vyjádření vlastního názoru. Svůj názor však musí vyjadřovat přiměřenou formou, která neodporuje zásadám slušnosti.

6. Na ochranu před fyzickým nebo psychickým násilím, špatným zacházením,

návykovými látkami a před vlivy a informacemi, které by ohrožovaly jeho rozumovou a mravní výchovu.

7. Vyžádat si pomoc vyučujícího  a zvláštní péči v odůvodněných případech (nepochopení učiva, onemocnění, zdravotní postižení, mimořádný talent a schopnosti).

8. Na zdravé školní prostředí, které je bezpečné a estetické.

9. Zakládat v rámci školy samostatné orgány žáků, volit a být do nich volen.

     

      Zákonný zástupce má právo:

 

            1. Na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání svého dítěte.

            2. Volit a být voleni do školské rady.

            3. Vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajících se  jeho dítěte.

4. Poradenskou pomoc školy v záležitostech vzdělávání podle školního vzdělávacího programu.

            5. Požádat o uvolnění žáka z výuky podle pravidel tohoto řádu.

 

II.                Povinnosti žáků a zákonných zástupců
 A. Režim školy

1. Školní budova se otevírá v 7.20 hod pro všechny žáky.  V jinou dobu vstupují žáci   do školy pouze na vyzvání  vyučujícího, který pro ně přichází k hlavnímu vchodu. 

2. Po příchodu ke škole před zahájením vyučování se žáci  řadí a do budovy vstupují       ukázněně.

3. Po příchodu do budovy si žáci odkládají obuv a svršky  v šatnách a ihned odcházejí      do učeben. V šatnách se  nezdržují. V průběhu vyučování je  žákům vstup do šaten   povolen pouze se svolením  vyučujícího.

4. Do prvního zvonění (7.40 hod) musí být všichni žáci  ve třídách, aby se mohli včas připravit na výuku.

5. Do odborných učeben odcházejí žáci organizovaně sami  a čekají před učebnou na příchod vyučujícího. Pokud se  vyučující do 5 minut po zvonění nedostaví, zástupce  třídy jde ohlásit jeho nepřítomnost řediteli školy.

6. Po ukončení vyučování jsou žáci odváděni vyučujícím poslední hodiny na oběd, kde je přebírá vychovatelka. Žáci, kteří nechodí na obědy jsou vyučujícím přímo předáni vychovatelce. V případě, že nenavštěvují družinu, odcházejí po vyučování domů.

7. Provoz školní družiny je ráno od 6.30. do 7.20 hod. a odpoledne od 11.25 do 16.00 hodin. Žáci  jsou ze školní družiny propouštění po příchodu rodičů či  jiných zástupců rodičů, nebo na základě písemného  sdělení o odchodu žáka (sdělení může mít trvalou  platnost). Na telefonická sdělení ohledně odchodu žáků  se nebere zřetel.

 

B. Povinnosti žáků

1. Řádně docházet do školy a řádně se vzdělávat.

2. Dodržovat školní řád a ostatní předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví
a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni.

3. Plnit pokyny pedagogických pracovníků i ostatních zaměstnanců školy.

 

C. Povinnosti zákonných zástupců

1.      Zajistit, aby žák řádně docházel do školy

2.      Dostavit se na vyzvání ředitele  do školy k řešení závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka.

3.      Informovat školu o změně zdravotní způsobilosti či jiných zdravotních obtížích
a závažných skutečnostech.

4.      Oznamovat škole údaje potřebné k vedení školní matriky a jejich případné změny.

5.   Nepřítomnost ve vyučování z důvodu nemoci jsou  povinni zástupci žáka oznámit    do tří dnů písemně nebo  telefonicky. Písemnou omluvenku v omluvném listě
v  žákovské knížce přinese žák ihned po skončení absence.  Omluvu podepisuje jeden z rodičů, Při podezření na  bezdůvodné absence se třídní učitel vyžádá potvrzení  lékaře. Škola může uvolnit žáka z vyučování na určitou dobu na  žádost rodičů předem. Z jedné vyučovací hodiny uvolňuje  příslušný vyučující, na jeden až dva dny uvolňuje  třídní učitel, na dobu delší ředitel školy. Při  delším uvolnění  podávají rodiče písemnou  žádost. I tato nepřítomnost musí být však omluvena v  omluvném listě v žákovské knížce a omluvenka předložena  třídnímu učiteli ihned při návratu do školy.

 

D. Zásady chování žáků ve škole a při činnostech mimo školu

 

1. Žáci zdraví ve škole všechny dospělé osoby pozdravem  "Dobrý den".

2. Poškodí-li žák úmyslně nebo z nedbalosti školní  majetek, majetek žáků, učitelů či jiných osob, jsou  rodiče tohoto žáka povinni škodu nahradit. Žák nosí  učebnice
a žákovskou knížku řádně zabalené. Psaní po  lavici a do učebnic budou posuzovány jako úmyslné  poškozování společného majetku.

3. Ztráty věcí hlásí žáci neprodleně svému třídnímu  učiteli.

4. Žákům není v době mimo vyučování dovoleno zdržovat se  v prostorách školy ani na školním pozemku bez dohledu  učitele.

5. Při mimotřídním vyučování či zájmové činnosti se žáci  vyčkají příchodu vedoucího ve školní družině pod dohledem vychovatelek. Vedoucí nad nimi vykonává  dohled po celou dobu pobytu ve škole a dohlíží na ně až  do odchodu zpět do družiny.

6. Žáky, kteří jsou přihlášeni do školní družiny,  předává vyučující p. vychovatelkám. Ostatní žáky  doprovodí do šaten a počká, až poslední žák opustí  prostor šaten.

7. Vstup žáků do sborovny je zakázán.

8. Do školy nosí žáci pouze věci potřebné k výuce, cenné  věci se nedoporučuje
s sebou nosit. Hodinky, šperky,  apod. mají neustále u sebe, pokud je musí odložit, např.  v hodině tělesné výchovy, svěřují je do úschovy  vyučujícímu. S mobilními  telefony žáci nakládají jako s cennou věcí. V průběhu celého vyučování je mají žáci  vypnuté. V nutných případech  se lze individuálně domluvit s vyučujícím daného předmětu nebo třídním učitelem.

9. Nalezené věci předá nálezce ihned do ředitelny  školy. Pokud žák zjistí ztrátu osobní věci, okamžitě to hlásí třídnímu učiteli nebo učiteli, který vykonává dozor.

10. Dojíždění žáků do školy na kole tento školní řád  neřeší a škola také nezodpovídá za možný úraz žáků a  ztráty kol.

11.Ve škole i mimo školu dodržují žáci pravidla slušného chování.

12. Žák školy pomáhá slabším a postiženým spolužákům, případně občanům.

 

E. Chování ve školní jídelně

1. Do jídelny odcházejí žáci po ukončení vyučování pod vedením vyučujícího poslední vyučovací hodiny.

            2. Aktovky a přebytečný oděv si ukládají v prostoru před  jídelnou na  a lavice.

            3. V jídelně se žáci staví ukázněně do zástupu podle  pokynů dozírajícího učitele.

            4. Žáci šetří zařízení a vybavení jídelny, hradí  svévolně způsobené škody.

            5. Z jídelny se neodnáší žádné jídlo, žáci vše snědí v  jídelně.

6. Žáci se podřizují pokynům vyučujících i personálu  školní kuchyně.

7. Po obědě odejdou žáci bez otálení z jídelny do školní družiny. Žáci, kteří nenavštěvují školní družinu a nemají toho dne nepovinný předmět či zájmový kroužek odcházejí domů, nezdržují se v prostorách školy. 

 

 F. Žákovské služby

 

1. Třídní učitelé určují žákovské služby na určité  období a pro určité činnosti zavedené podle zvyklostí  třídy a třídního učitele. Služba zejména - hlásí  třídnímu učiteli závady na vybavení třídy, pečuje o pořádek, udržuje v čistotě tabuli, zhasíná el. osvětlení apod. 

 

G. Hygiena a bezpečnost práce

1. Žáci jsou povinni přezouvat se, dbát na hygienu  zvlášť před jídlem a při použití WC.

2. Všichni pracovníci školy a žáci se chovají při  pobytu ve škole i mimo školu tak, aby neohrozili zdraví  svoje ani svých spolužáků či jiných osob.

              3. Žáci chodí slušně a čistě oblečení a upraveni.

4. Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během  vyučování ve třídě, na chodbě nebo na hřišti, jsou žáci  povinni hlásit ihned svému třídnímu učiteli nebo někomu  z vyučujících.

5. Také úrazy, ke kterým došlo při společné činnosti  žáků mimo školu, je třeba bez odkladu hlásit vedení  školy. Každý úraz je nutno  zapsat do knihy úrazů, která je uložena ve sborovně  školy.

              6. Žákům je zakázáno manipulovat s elektrickými  spotřebiči bez dohledu učitele.

7. Při přecházení žáků na místa vyučování či jiných akcí  mimo budovu školy se žáci řídí pravidly silničního  provozu a pokyny doprovázejících osob. Před těmito  akcemi doprovázející učitel žáky zvlášť poučí  o bezpečnosti. Pro společné zájezdy tříd platí zvláštní bezpečnostní  předpisy se kterými jsou žáci předem seznámeni. Při  pobytu v ubytovacích zařízeních, se žáci podřizují  vnitřnímu řádu tohoto zařízení a dbají všech pokynů  pracovníků tohoto zařízení.

8. Při výuce v odborných učebnách zachovávají žáci bezpečnostní předpisy dané   řádem odborné učebny. Vyučující daného předmětu  jsou povinni s nimi seznámit žáky při první vyučovací  hodině školního roku a dodatečně poučit žáky, kteří při  první hodině chyběli. O poučení žáků provede učitel  záznam do přehledu v třídní knize. Řády odborných učeben  tvoří přílohu školního řádu.

9. Ve všech prostorách školy platí přísný zákaz nošení,  držení, distribuce a zneužívání návykových látek.

10. Doporučuje se nenechávat peníze v hotovosti a  osobní cenné věci volně ve stolech, ve skříních jak ve  třídě, tak v kabinetech a nenechávat je ve škole přes  noc.

 

III.             Práva a povinnosti pracovníků školy

1. Pro pedagogické pracovníky a provozní pracovníky jsou  závazné pokyny dané pracovním řádem, zákoníkem práce,  organizačním řádem školy, předpisy a zákony platnými pro  oblast školství.

2. Všichni pracovníci plní úkoly dané plánem práce školy  pro školní rok a úkoly dané týdenním plánem práce.

3. Věnují individuální péči dětem z málo podnětného  rodinného prostředí a dětem se zdravotními problémy.  Berou ohled na výsledky lékařských vyšetření, zpráv
o  vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně a na  sdělení rodičů o dítěti. Třídní učitelé průběžně  seznamují ostatní pedagogy o nových skutečnostech  zjištěných
u žáka (problémy s chováním, prospěchem,  zdravotními a rodinnými problémy). Všichni vyučující  zajišťují bezpečnost a ochranu zdraví žáků při  činnostech, které přímo souvisejí s výchovou a  vzděláváním.

4. Pravidelně a soustavně informují zástupce žáka o  prospěchu žáka, sdělují jim všechny závažné známky  zápisem do žákovské knížky. Informují je o každém  mimořádném zhoršení a prospěchu žáka.

5. Dodržují předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany  zdraví při práci a protipožární předpisy.

6. Sledují zdravotní stav žáků a v případě náhlého  onemocnění žáka informují bez zbytečných průtahů rodiče  postiženého žáka. Nemocný žák může být odeslán k  lékařskému vyšetření či ošetření jen v doprovodu dospělé  osoby.

9. Do školy přicházejí nejméně 15 minut před zahájením  vyučování a výchovné činnosti. Ve škole se všichni  přezouvají. Neplánovaný pozdní příchod omluví ihned  u ředitele školy, plánovaný pozdní příchod nahlásí řediteli předem.

10. Při úrazu poskytnou žákovi nebo jiné osobě první  pomoc, zajistí ošetření žáka lékařem. Úraz ihned hlásí  řediteli školy a vyplní záznam do knihy úrazů, případně  vyplní předepsané formuláře a předá je hospodářce  školy.

11. Po skončení poslední vyučovací hodiny překontrolují  pořádek ve třídě, uzavření oken a vodovodního kohoutku a  odvádějí žáky do šatny. Učitel odchází ze třídy  poslední.

12. Odchod se žáky na plánovanou akci mimo školu hlásí  předem řediteli školy, aby mohla být uvedena v plánu práce  a mohlo být zajištěno suplování či výměna hodin.

13. Ve škole není povoleno kouřit.

14. Organizační, administrativní záležitosti stejně jako  návštěvy rodičů si vyučující vyřizují v době mimo  vyučování a plánovaných porad a schůzí.

15. Učitelé pověření dohledem kontrolují vykonávání všech  ustanovení vnitřního řádu školy. Lze využívat pomoci  žáků. O závadách a vážných přestupcích informují  třídního učitele, případně ředitele školy.

16. V případě onemocnění je učitel povinen oznámit svou  nepřítomnost nejpozději 20 minut před zahájením  vyučování. Pokud mu to  umožňuje zdravotní stav, předá přípravy či jiné pokyny k  výuce suplujícím. Též oznámí, kdy jde na kontrolu a  posléze, který den nastoupí do školy. Při předvídané  absenci předloží učitel plány učiva pro potřebu  zastupujících.

17. Všichni učitelé, kteří budou vyučovat v odborných  pracovnách, ručí za to, že žáci opustí pracovnu v  naprostém pořádku. Bez pokynu vyučujícího nesmí žáci  vcházet do učeben.

18. Učitelé úzce spolupracují se školní  družinou.

19. Všechny problémy týkající se kázně je třeba řešit  ihned s třídním učitelem či ředitelem školy.

20. Všechny pracovníky školy uvolňuje za jakýmkoliv  účelem ředitel školy. Zastoupení zařizuje také ředitel školy.

21. Jízdní kola si učitelé ukládají do stojanu v kolovně a zamykají je.

22. Pracovník má nárok na volno s náhradou mzdy k  vyšetření nebo ošetření ve zdravotnickém zařízení na  nezbytně dlouhou dobu, pokud jej nebylo možno provést  mimo pracovní dobu. O návštěvě zdravotnického zařízení  předloží vedení školy potvrzenou propustku či doklad  potvrzený lékařem, který bude obsahovat datum, čas,  razítko a podpis lékaře.

23. Vyučující je povinen seznámit se s rozpisem dohledů  a  místem, kde bude dohled nad žáky vykonávat.

24. Za řádný výkon dozoru při zajištění bezpečnosti  žáků, jejich chování apod. se považuje fyzická  přítomnost vyučujícího v úseku, který mu byl rozpisem  určen a postupné procházení učeben a přilehlých volně  přístupných míst. během dohledu nesmí vyučující vykonávat  žádné jiné činnosti (oprava sešitů, četba knih, apod.).  Pokud nemůže vyučující z jakýchkoli důvodů dohled  vykonávat, je povinen tuto skutečnost předem oznámit  řediteli.

25. Učitel pověřený dohledem ve školní jídelně odchází ze  třídy se zvoněním
a nastupuje dozor včas. Pokud zjistí případné nedostatky (např.  mokrá podlaha), upozorní příslušnou pracovnici kuchyně.  Sám se naobědvá po skončení dozoru. Koncem dozoru  rozumíme odstravování všech žáků v danou  vyučovací hodinu (kromě družiny).

 

 Třídní učitelé

 

1. Vedou řádně a pečlivě pedagogickou dokumentaci  určenou předpisy a vedením školy.

2. Věnují pozornost zdravotnímu stavu žáků, vlivu  rodinného prostředí na prospěch
a chování žáků. O  závažných skutečnostech informují ostatní vyučující,  zejména o závěrech lékařských vyšetření a nálezů z  psychologické poradny.

3. Přesně evidují a kontrolují absenci žáků. Vyžadují  omluvu nepřítomnosti do 48 hodin. Od žáků po  nepřítomnosti vyžadují písemnou omluvenku ihned po  návratu ze školy.

4. Pravidelně informují rodiče o prospěchu a chování  žáků prostřednictvím sešitů a žákovských knížek, při  informacích a osobních schůzkách s rodiči. Souhrnné  hodnocení píší dle potřeby do žákovských knížek tak, aby  byla zajištěna informovanost rodičů o prospěchu a  chování žáků podle požadavků klasifikačního řádu. U  problémových žáků píší hodnocení prospěchu pravidelně na  konci měsíce. Sledují, zda rodiče kontrolují zápisy v  žákovských knížkách, kontrolu žákovské knížky 1x měsíčně  stvrzují parafou.

5. Třídní učitelé zajistí, aby každý žák měl zapsány v  žákovské knížce tyto údaje: telefonní čísla rodičů, adresu, jméno  ošetřujícího lékaře, zdravotní pojišťovnu,  jméno třídního učitele (kontakt pokud třídní učitel  souhlasí).

6. Stanovují žákovské služby ve třídách. Hodnotí výsledky jejich práce a  výsledky celé třídy.

7. Dbají o estetický vzhled učebny, poškození a závady  hlásí školnici.

 

V Třanovicích 28.8.2014

 Projednáno a schváleno pedagogickou radou dne 28.8.2014

Školní řád nabývá účinnosti dnem 28.8.2014

                                                                                       Mgr. David Molitor, ředitel školy

 

Základní škola a mateřská škola Třanovice, příspěvková organizace

Třanovice 92, 739 53 Hnojník

 

 

 

 Klasifikační  řád

( součást školního řádu školy ze dne 28.8.2014)

 

 

  projednán na pedagogické radě školy dne  28.8.2014  se schválenou platností od 28.8.2014

                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

V Třanovicích 28.8.2014

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                     Mgr. David Molitor

                                                                                                                                             ředitel školy

 

 

 

 

 

 

 

 

Obsah

 

1.

Úvod

 

str.

3

2.

Hodnocení žáků

str.

3

3.

Článek I

Zásady klasifikace a způsob získávání podkladů pro klasifikaci

str.

3

 

Článek II

Zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků (autoevaluace)

str.

4

 

Článek III

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků

str.

4.

Článek IV

Stupně hodnocení a klasifikace  v souladu s ustanovením §15 vyhlášky č. 48/2005 Sb.

str.

4 - 5

5.

Článek V

Slovní hodnocení  v souladu s dikcí § 15 odst.2) vyhlášky č. 48/2005 Sb.

str.

5 - 6

6.

Článek VI

Celkové hodnocení žáka se na vysvědčení vyjadřuje stupni

str.

6 - 7

7.

Článek VII

Postup do vyššího ročníku, opakování ročníku

str.

7

8.

Článek VIII

Klasifikace chování

str.

7 - 8

9.

Článek IX

Výchovná opatření podle ustanovení § 17 vyhlášky č. 48/2005 Sb.

str.

8 - 9

 

Článek X

Klasifikace ve vyučovacích předmětech

str.

9 - 10

 

Článek XI

Komisionální zkoušky

str.

10

10.

Článek XII

Klasifikace žáka, který plnil povinnou školní docházku v zahraniční škole

str.

10 - 11

11.

Článek XIII

Klasifikace v předmětech s převahou výchovného zaměření

str.

11 - 12

12.

Článek XIV

Klasifikace při ukončení kurzu pro získání základního vzdělání

str.

12

13.

Článek XV

Platnost a zrušovací ustanovení

str.

12

14.

Příloha

Hodnotíme

str.

13 - 14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V souladu s ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a na základě vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky

vydávám po projednání v pedagogické radě školy tento klasifikační řád.

 

Úvod

Nedílnou součástí výchovně vzdělávací práce školy je hodnocení a klasifikace žáků. Jde o složitý proces, který klade vysoké požadavky na všechny pedagogické pracovníky. Cílem tohoto klasifikačního řádu je pomoci těmto pracovníkům a stanovit všem jednoznačně platná kritéria pro hodnocení.

Hodnocení a klasifikace žáků základní školy je součástí jejich výchovy a vzdělávání. Účelem hodnocení a klasifikace je přispívat k odpovědnému vztahu žáka k výchově a vzdělávání v souladu se školskými předpisy.Výsledky hodnocení a klasifikace uvede škola na vysvědčení.

Hodnocení žáků

1    Hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování žáků je:

1.1 jednoznačné,

1.2 srozumitelné,

1.3 srovnatelné s předem stanovenými kritérii,

1.4 věcné,

1.5 všestranné.

2   Hodnocení vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu. Hodnocení je pedagogicky zdůvodněné, odborně správné a doložitelné.

 

Čl. I

Zásady klasifikace a způsob získávání podkladů pro klasifikaci

1    Při hodnocení a při průběžné i celkové klasifikaci pedagogický pracovník (dále jen učitel) uplatňuje přiměřenou náročnost a pedagogický takt vůči žákovi.

2    Při celkové klasifikaci přihlíží učitel k věkovým zvláštnostem žáka i k tomu, že žák mohl v průběhu klasifikačního období zakolísat v učebních výkonech pro určitou indispozici.

3    Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušnému  předmětu. Výjimku tvoří komisionální zkoušky podle čl.V  odst.5.

4    Při určování stupně prospěchu v jednotlivých předmětech na  konci klasifikačního období se hodnotí kvalita práce a  učební výsledky, jichž žák dosáhl za celé klasifikační období. Potom se přihlíží k systematičnosti v práci žáka po  klasifikační období. Stupeň prospěchu se neurčuje na  základě průměru z klasifikace za příslušné období.

5   Hodnocení chování žáka ve škole i při akcích školy je nedílnou součástí celkového hodnocení žáka. Všechny projevy porušování norem chování, agresivity (včetně verbálních forem), netolerance   či xenofobie je povinen řešit okamžitě ten pedagogický pracovník, který je projevu přítomen (popř. vykonává dozor). V co nejkratší době informuje třídního učitele a v případě závažnějších přestupků ředitele školy.

6    Případy zaostávání žáků v učení a nedostatky v jejich  chování se projednávají v pedagogické radě.

7    Na konci klasifikačního období, v termínu, který určí ředitel školy, nejpozději však 48 hodin před jednáním  pedagogické rady o klasifikaci, zapíší učitelé příslušných  předmětů číslicí výsledky celkové klasifikace do katalogových listů a připraví návrhy na umožnění opravných  zkoušek , na klasifikaci v náhradním termínu .Ve třídách se slovním hodnocením  se výsledek celkové klasifikace zapíše do upravených katalogových listů slovně.

8    Podklady pro hodnocení a klasifikaci výchovně vzdělávacích výsledků a chování žáka získává učitel zejména těmito metodami, formami a prostředky :
 

8.1 soustavným diagnostickým pozorováním žáka,

8.2 soustavným sledováním výkonů žáka a jeho připravenosti  na vyučování,

8.3 různými druhy zkoušek (písemné, ústní, grafické,  praktické, pohybové) ,didaktickými testy,

8.4 kontrolními písemnými pracemi a praktickými zkouškami  předepsanými učebními osnovami,

8.5 analýzou různých činností žáka,

8.6 konzultacemi s ostatními učiteli a podle potřeby s pracovníky PPP,

8.7 rozhovory se žákem a zákonnými zástupci žáka.

9   Žák  musí být z předmětu vyzkoušen ústně nebo písemně  alespoň dvakrát za každé pololetí , z toho nejméně jednou  ústně. Učitel musí mít dostatečné podklady pro hodnocení a  klasifikaci žáka (např. bodovací systém, popř. jiné  metody a formy hodnocení).

10  Po ústním vyzkoušení oznámí učitel žákovi výsledek hodnocení okamžitě. Učitel slovně zdůvodní své hodnocení. Výsledky hodnocení písemných zkoušek, prací a  praktických činností oznámí žákovi nejpozději do 7 dnů.

11   Kontrolní a písemné práce a další druhy zkoušek se doporučují zadávat častěji a v kratším rozsahu (do 25 minut).

12  Termín písemné zkoušky, která má trvat déle než 25 minut,  termín kontrolní písemné práce prokonzultuje učitel s třídním učitelem, který koordinuje plán zkoušení. V jednom dni  mohou žáci konat pouze jednu zkoušku uvedeného charakteru.  Žáci budou s dostatečným předstihem seznámeni s rámcovým  obsahem a přibližným termínem zkoušky.

13  Učitel je povinen vést evidenci základní klasifikace žáka.

 

Čl. II

Zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků (autoevaluace)

1  Kromě forem hodnocení práce žáků ze strany pedagogických pracovníků mají žáci možnost používat také formy sebehodnocení. Škola jim pro tyto formy vytváří odpovídající podmínky. Tím je zajišťována také zpětná vazba objektivity hodnocení ze strany školy jako vzdělávací instituce.

2   Škola může nabídnout vedle možnosti srovnávacích objektivizovaných testů (SCIO,KALIBRO,CERMAT,…), které jsou jednoznačně formami vnější srovnávací evaluace, také možnost využívání softwarových produktů, které umožní bez jakéhokoli zásahu pedagoga ověření stupně dosažených znalostí, dovedností,…

3   Žák by měl být veden k tomu, aby byl schopen posoudit úroveň následujících kompetencí (vč. kompetencí sociálních) :

-          schopnost přímé aplikace získaných kompetencí v praxi,

-          schopnost orientace se v daném problému s využitím získaných vědomostí, znalostí, dovedností,

-          schopnost žáka prosadit se v třídním kolektivu při řešení týmového úkolu,

-          schopnost samostatné prezentace svých znalostí formou otevřených mluvních cvičení, psaných textů ve formě úvah, zamyšlení se,…

-          schopnost výběru – pochopení významu jednotlivých částí rozsáhlejších testovacích souborů, selekce nepodstatných částí a schopnost řešení dominantních část úloh,

-          schopnost změny své sociální role v kolektivu vrstevníků,

-          schopnost využívání mezipředmětových vazeb,

-          schopnost aplikovat etické principy v praxi,

-          schopnost pochopení rovnováhy práv a povinností,

-          pochopení své role v kolektivu.

 

Čl. III

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků

 

1    Každé pololetí se vydává žákovi vysvědčení; za první pololetí lze místo vysvědčení vydat žákovi výpis z vysvědčení.

2   Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení je vyjádřeno klasifikačním stupněm (dále jen "klasifikace"), slovně nebo kombinací obou způsobů. O způsobu hodnocení rozhoduje ředitel školy se souhlasem školské rady.

3   Škola převede slovní hodnocení do klasifikace nebo klasifikaci do slovního hodnocení v případě přestupu žáka na školu, která hodnotí odlišným způsobem, a to na žádost této školy nebo zákonného zástupce žáka. Škola, která hodnotí slovně, převede pro účely přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání slovní hodnocení do klasifikace.

4   U žáka s vývojovou poruchou učení rozhodne ředitel školy o použití slovního hodnocení na základě žádosti zákonného zástupce žáka. Výsledky vzdělávání žáka v základní škole speciální se hodnotí slovně.

Čl. IV

Stupně hodnocení a klasifikace  v souladu s ustanovením §15 vyhlášky č. 48/2005 Sb.

1      Chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou se v případě použití klasifikace hodnotí na vysvědčení stupni:

1.1          1 – velmi dobré,

1.2          2 – uspokojivé,

1.3           3 – neuspokojivé.

2   Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených školním vzdělávacím programem se v případě použití klasifikace hodnotí na vysvědčení stupni prospěchu:

2.1           1 – výborný,

2.2           2 – chvalitebný,

2.3           3 – dobrý,

2.4           4 – dostatečný,

2.5          5 – nedostatečný.

3   Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených školním vzdělávacím programem a chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou jsou v případě použití slovního hodnocení popsány tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělání žáka, které dosáhl zejména ve vztahu k očekávaným výstupům formulovaným v učebních osnovách jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu, k jeho vzdělávacím a osobnostním předpokladům a k věku žáka. Slovní hodnocení zahrnuje posouzení výsledků vzdělávání žáka v jejich vývoji, ohodnocení píle žáka a jeho přístupu ke vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon, a naznačení dalšího rozvoje žáka. Obsahuje také zdůvodnění hodnocení a doporučení, jak předcházet případným neúspěchům žáka a jak je překonávat.

4    Při hodnocení podle odstavce 3 jsou výsledky vzdělávání žáka a chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou hodnoceny tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělání žáka, které dosáhl zejména vzhledem k očekávaným výstupům formulovaným v učebních osnovách jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu, k jeho vzdělávacím a osobnostním předpokladům a k věku žáka. Klasifikace zahrnuje ohodnocení píle žáka a jeho přístupu ke vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon.

5    Při hodnocení žáka podle odstavců 1 a 2 se stupni použije pro zápis stupně hodnocení číslice.

 

Čl. V

Slovní hodnocení  v souladu s dikcí § 15 odst.2) vyhlášky č. 48/2005 Sb.

1   Používá se v průběhu roku před vystavením vysvědčení - kompletní hodnotící škála plyne z tabulky pro slovní hodnocení  (viz příloha č.1 - 3. ).

2 Tento přehled zachycuje průběžné měsíční hodnocení,s kterým jsou zástupci žáka seznámeni na pravidelných konzultačních dnech,popř. jim je přehled zaslán - v případě zdůvodněné neúčasti na konzultačních dnech.  Pololetní a výroční vysvědčení obsahuje následující hodnotící škálu :

žák :

2.1 je pohotový, bystrý, vyjadřuje se výstižně a přesně, je aktivní, učí se svědomitě a se zájmem, bezpečně ovládá základní  učivo daného ročníku, projevuje zájem o daný předmět, samostatně si rozšiřuje vědomostní obzor,

2.2 uvažuje celkem samostatně, vyjadřuje se výstižně, při aplikaci osvojeného učiva se dopouští jen menších       (drobných)  chyb, učí se svědomitě, zájem o předmět je kolísavý,

2.3 je méně samostatný v myšlení, vyjadřuje se ne dost přesně, zvládá základní učivo daného ročníku s drobnými nedostatky,které odstraňuje s pomocí učitele, neprojevuje větší zájem o  předmět,

2.4 je nesamostatný v myšlení, vyjadřuje se se značnými obtížemi,  při zvládání základního učiva se dopouští podstatných chyb,které nesnadno překonává, má malý zájem o učení, potřebuje  stálé podněty,

2.5 je nesamostatný v myšlení, své myšlenky vyjadřuje se značnými  obtížemi, dělá podstatné chyby v základním učivu, které nesnadno překonává, potřebuje časté vedení a pomoc učitele, má malý  zájem o učení, potřebuje stálé podněty,

2.6 jeho samostatnost myšlení je velmi omezena, není schopen  vyjádřit samostatně bez pomoci učitele své myšlenky,základní učivo nezvládá a praktické úkoly nedokáže splnit ani za  pomoci učitele, nemá zájem o učení.

 

3  Celkové hodnocení

3.1 Ovládnutí učiva předepsaného rámcovým vzdělávacím programem

3.1.1 Hodnocení 1. a 2. pololetí na předepsaném formuláři  SEVT

1              -              ovládá bezpečně ,

2              -              ovládá ,

3              -              v podstatě ovládá ,

4              -              ovládá se značnými mezerami ,

5              -              neovládá .

3.2  Hodnocení žáka do katalogového listu

3.2.1  Úroveň myšlení

1              -              pohotový, bystrý, dobře chápe souvislosti,

2              -              uvažuje celkem samostatně,

3              -              menší samostatnost v myšlení,

4              -              nesamostatné myšlení,

5              -              odpovídá nesprávně i na návodné otázky .

3.2.2  Úroveň vyjadřování

1              -              výstižné a poměrně přesné,

2              -              celkem výstižné,

3              -              myšlenky vyjadřuje ne dost přesně,

4              -              myšlenky vyjadřuje se značnými obtížemi,

5              -              i na návodné otázky odpovídá nesprávně.

 

3.2.3   Celková aplikace vědomostí, řešení úkolů; chyby, jichž se žák dopouští

1              -              užívá vědomostí a spolehlivě a uvědoměle dovedností ,pracuje samostatně, přesně a s jistotou ,

2              -              dovede používat vědomosti a dovednosti při řešení úkolů, dopouští se jen menších chyb,

3              -              řeší úkoly s pomocí učitele a s touto pomocí snadno překonává potíže a odstraňuje chyby ,

4              -              dělá podstatné chyby, nesnadno je překonává,

5              -              praktické úkoly nedokáže splnit ani s pomocí.

 

3.2.4   Píle a zájem o učení

1              -              aktivní, učí se svědomitě a se zájmem,

2              -              učí se svědomitě,

3              -              k učení a práci nepotřebuje větších podnětů,

4              -              malý zájem o učení, potřebuje stálé podněty,

5              -              pomoc a pobízení k učení jsou zatím neúčinné.


 

Čl. VI

Celkové hodnocení žáka se na vysvědčení vyjadřuje stupni

1              prospěl(a) s vyznamenáním,

2              prospěl(a),

3              neprospěl(a).

4              nehodnocen(a)

1    Žák je hodnocen stupněm

1.1 prospěl(a) s vyznamenáním, není-li v žádném z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu horším než 2 ‑ chvalitebný, průměr stupňů prospěchu ze všech povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem není vyšší než 1,5 a jeho chování je hodnoceno stupněm velmi dobré; v případě použití slovního hodnocení nebo kombinace slovního hodnocení a klasifikace postupuje škola podle pravidel hodnocení žáků podle § 14 odst. 1 písm. e),

1.2 prospěl(a), není-li v žádném z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 - nedostatečný nebo odpovídajícím slovním hodnocením,

        neprospěl(a), je-li v některém z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 - nedostatečný nebo odpovídajícím slovním hodnocením nebo odpovídajícímu slovnímu hodnocení nebo není-li z něho hodnocen na konci druhého pololetí,

        nehodnocen(a) není-li možné žáka hodnotit z některého z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem na konci prvního pololetí.

2   Výsledky práce v zájmových útvarech organizovaných školou se v případě použití klasifikace hodnotí na vysvědčení stupni:

2.1           pracoval(a) úspěšně,

2.2           pracoval(a).

3    Při hodnocení žáků, kteří nejsou státními občany České republiky a plní v České republice povinnou školní docházku, se dosažená úroveň znalosti českého jazyka považuje za závažnou souvislost podle odstavce 2 a 4, která ovlivňuje výkon žáka. Při hodnocení těchto žáků ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura určeného Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání se na konci tří po sobě jdoucích pololetí po zahájení docházky do školy v České republice vždy považuje dosažená úroveň znalosti českého jazyka za závažnou souvislost podle odstavce 2 a 4, která ovlivňuje výkon žáka.

 

Čl. VII

 Postup do vyššího ročníku, opakování ročníku

1   Do vyššího ročníku postoupí žák, který na konci druhého pololetí prospěl ze všech povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem s výjimkou předmětů výchovného zaměření stanovených rámcovým vzdělávacím programem a předmětů, z nichž byl uvolněn. Do vyššího ročníku postoupí i žák prvního stupně základní školy, který již v rámci prvního stupně opakoval ročník, a žák druhého stupně základní školy, který již v rámci druhého stupně opakoval ročník, a to bez ohledu na prospěch tohoto žáka.

2  Nelze-li žáka hodnotit na konci prvního pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za první pololetí bylo provedeno nejpozději do dvou měsíců po skončení prvního pololetí. Není-li možné hodnotit ani v náhradním termínu, žák se za první pololetí nehodnotí.

3  Nelze-li žáka hodnotit na konci druhého pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo provedeno nejpozději do konce září následujícího školního roku. V období měsíce září do doby hodnocení navštěvuje žák nejbližší vyšší ročník.

4  Má-li zákonný zástupce žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí, může do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení prokazatelně dozvěděl, nejpozději však do 3 pracovních dnů od vydání vysvědčení, požádat ředitele školy o komisionální přezkoušení žáka; je-li vyučujícím žáka v daném předmětu ředitel školy, krajský úřad. Komisionální přezkoušení se koná nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti nebo v termínu dohodnutém se zákonným zástupcem žáka.

5 V případě, že se žádost o přezkoumání výsledků hodnocení žáka týká hodnocení chování nebo předmětů výchovného zaměření, posoudí ředitel školy, je-li vyučujícím žáka v daném předmětu ředitel školy, krajský úřad, dodržení pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáka stanovených podle § 30 odst. 2. V případě zjištění porušení těchto pravidel ředitel školy nebo krajský úřad výsledek hodnocení změní; nebyla-li pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků porušena, výsledek hodnocení potvrdí, a to nejpozději do 14 dnů ode dne doručení žádosti. Česká školní inspekce poskytne součinnost na žádost ředitele školy nebo krajského úřadu.

6  Žák, který plní povinnou školní docházku, opakuje ročník, pokud na konci druhého pololetí neprospěl nebo nemohl být hodnocen. To neplatí o žákovi, který na daném stupni základní školy již jednou ročník opakoval; tomuto žákovi může ředitel školy na žádost jeho zákonného zástupce povolit opakování ročníku pouze z vážných zdravotních důvodů.

7  Ředitel školy může žákovi, který splnil povinnou školní docházku a na konci druhého pololetí neprospěl nebo nemohl být hodnocen, povolit na žádost jeho zákonného zástupce opakování ročníku po posouzení jeho dosavadních studijních výsledků a důvodů uvedených v žádosti.

 

Čl. VIII

Klasifikace chování

1  Klasifikaci chování žáků navrhuje třídní učitel po projednání s učiteli, kteří ve třídě vyučují, a s ostatními učiteli a rozhoduje o ní ředitel po projednání v pedagogické radě.

2   Kritériem pro klasifikaci chování je dodržování pravidel chování, která stanoví řád školy, během klasifikačního období.

3   Kritéria pro jednotlivé stupně chování jsou následující :

Stupeň 1 - velmi dobré

Žák uvědoměle dodržuje pravidla chování a aktivně prosazuje ustanovení řádu školy. Má kladný vztah ke kolektivu třídy a školy, přispívá k jeho upevňování a k utváření pracovních podmínek pro vyučování. Méně závažných přestupků se dopouští naprosto ojediněle.

Stupeň 2 - uspokojivé

Žák se dopustí závažného přestupku proti pravidlům chování nebo řádu školy. Zpravidla se přes důtku třídního učitele (popř. ředitele školy) dopouští dalších přestupků, narušuje činnost kolektivu nebo se dopouští poklesků v mravním chování. 

Stupeň 3 - neuspokojivé

Chování žáka ve škole je v rozporu s pravidly chování. Zpravidla se přes důtku ředitele školy dále dopouští takových závažných provinění, že je jimi vážně ohrožena výchova ostatních žáků. Záměrně narušuje činnost kolektivu.

 

Čl. IX

Výchovná opatření podle ustanovení § 17 vyhlášky č. 48/2005 Sb.

 

1   V souladu s ustanovením § 31 odst.1) zákona č. 561/2004 Sb., výchovnými opatřeními jsou pochvaly nebo jiná ocenění a kázeňská opatření. Kázeňským opatřením je podmíněné vyloučení žáka nebo studenta ze školy nebo školského zařízení, vyloučení žáka nebo studenta ze školy nebo školského zařízení, a další kázeňská opatření, která nemají právní důsledky pro žáka nebo studenta. Pochvaly, jiná ocenění a další kázeňská opatření může udělit či uložit ředitel školy nebo školského zařízení nebo třídní učitel.

2  Ředitel školy nebo školského zařízení může v případě závažného zaviněného porušení povinností stanovených tímto zákonem nebo školním nebo vnitřním řádem rozhodnout o podmíněném vyloučení nebo o vyloučení žáka nebo studenta ze školy nebo školského zařízení. V rozhodnutí o podmíněném vyloučení stanoví ředitel školy nebo školského zařízení zkušební lhůtu, a to nejdéle na dobu jednoho roku. Dopustí-li se žák nebo student v průběhu zkušební lhůty dalšího zaviněného porušení povinností stanovených tímto zákonem nebo školním nebo vnitřním řádem, může ředitel školy nebo školského zařízení rozhodnout o jeho vyloučení. Žáka lze podmíněně vyloučit nebo vyloučit ze školy pouze v případě, že splnil povinnou školní docházku.

Pochvaly a ocenění ředitele školy. Ředitel školy může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu jiné právnické či fyzické osoby žákovi po projednání v pedagogické radě udělit pochvalu nebo jiné ocenění za mimořádný projev lidskosti, občanské nebo školní iniciativy, záslužný nebo statečný čin nebo za dlouhodobou úspěšnou práci.

4   Pochvalami a oceněními jsou :

Pochvala ředitele školy - ředitel může žákovi na návrh Rady školy, obce či  krajského úřadu po projednání v pedagogické radě  udělit za mimořádný projev humánnosti, občanské a  školské iniciativy, za vysoce záslužný čin, za dlouho dobou úspěšnou práci spojenou s reprezentací školy pochvalu ředitele školy.

5 Ředitel školy neprodleně oznámí udělení pochvaly a jiného ocenění a jeho důvody prokazatelným způsobem žákovi a jeho zákonnému zástupci.

6 Udělení pochvaly a jiného ocenění se zaznamená do dokumentace školy. Udělení pochvaly a jiného ocenění se zaznamená na vysvědčení za pololetí, v němž bylo uděleno.

7   Pochvaly a ocenění třídního učitele

7.1    Pochvala třídního učitele - třídní učitel může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu ostatních vyučujících žákovi po projednání s ředitelem školy udělit pochvalu třídního učitele za výrazný projev školní iniciativy nebo za déletrvající úspěšnou práci.

7.2  Třídní učitel neprodleně oznámí udělení pochvaly a jiného ocenění a jeho důvody prokazatelným způsobem žákovi a jeho zákonnému zástupci. Udělení pochvaly a se zaznamená do dokumentace školy . Udělení pochvaly a jiného ocenění se zaznamená na vysvědčení za pololetí, v němž bylo uděleno.

 

8.   Kázeňská opatření

8.1     Při porušení povinností stanovených školním řádem může být podle závažnosti tohoto porušení žákovi uloženo(-a):

8.1.1 Napomenutí třídního učitele - ukládá třídní učitel bezprostředně po přestupku, kterého se žák dopustí; o  udělení napomenutí uvědomí třídní učitel prokazatelně  rodiče - dopisem, ústní informací na pravidelných  konzultačních dnech a třídních schůzkách.

     

8.1.2 Důtka třídního učitele – ukládá ji třídní učitel po  projednání a se souhlasem ředitele školy za závažnější či opakované porušení řádu školy, norem slušnosti; důtka třídního učitele se uděluje před kolektivem  třídy.

 

8.1.3 Důtka ředitele školy - ukládá ji ředitel školy po  projednání v pedagogické radě za vážná porušení řádu školy – zvláště  za porušování norem slušnosti, za neomluvené absence, za agresivitu vůči spolužákům i dospělým a další závažná provinění. Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka nebo studenta vůči pracovníkům školy se vždy považují za závažné zaviněné porušení povinností řádu školy a jsou postihovány tímto opatřením s následným dopadem na hodnocení chování za klasifikační období.           

8.1.4  Ředitel školy nebo třídní učitel neprodleně oznámí uložení napomenutí nebo důtky a jeho důvody prokazatelným způsobem žákovi a jeho zákonnému zástupci. Uložení napomenutí nebo důtky se zaznamená do dokumentace školy .

 

Čl. X

Klasifikace ve vyučovacích předmětech

1   Při klasifikaci výsledků ve vyučovacích předmětech se hodnotí v souladu s požadavky učebních osnov.

Stupeň 1 (výborný)

Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti uceleně, přesně a úplně a chápe vztahy mezi nimi. Pohotově vykonává požadované intelektuální a motorické činnosti. Samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. Myslí logicky správně, zřetelně se u něho projevuje samostatnost a tvořivost.Jeho ústní a písemný projev je správný, přesný a výstižný.Grafický projev je přesný a estetický. Výsledky jeho činnosti jsou kvalitní, pouze s menšími nedostatky. Je schopen samostatně studovat vhodné texty.

Stupeň 2 (chvalitebný)

Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti v podstatě uceleně, přesně a úplně. Pohotově vykonává požadované intelektuální a motorické činnosti. Samostatně a produktivně nebo podle menších podnětů učitele uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. Myslí správně, v jeho myšlení se projevuje logika a tvořivost. Ústní a písemný projev mívá menší nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Kvalita výsledků činnosti je zpravidla bez podstatných nedostatků.Grafický projev je estetický, bez větších nepřesností. Je schopen samostatně nebo s menší pomocí studovat vhodné texty.

Stupeň 3  (dobrý)

Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení si požadovaných poznatků, pojmů , definic a zákonitostí nepodstatné mezery. Při vykonávání požadovaných intelektuálních a motorických činností projevuje nedostatky. Podstatnější nepřesnosti a chyby dovede za pomoci učitele korigovat. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se dopouští chyb. Uplatňuje poznatky a provádí hodnocení jevů a zákonitostí podle podnětů učitele. Jeho myšlení je vcelku správné, ale málo tvořivé, v jeho logice se projevují chyby.V ústním a písemném projevu má nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. V kvalitě výsledků jeho činnosti se projevují častější nedostatky , grafický projev je méně estetický a má menší nedostatky. Je schopen samostatně studovat podle návodu učitele.

Stupeň 4 (dostatečný) Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení si požadovaných poznatků závažné mezery. Při provádění požadovaných intelektuálních a motorických činností je málo pohotový a má větší nedostatky.V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se vyskytují závažné chyby. Při využívání poznatků pro výklad a hodnocení jevů je nesamostatný. V logice myšlení se vyskytují závažné chyby, myšlení není tvořivé.Jeho ústní a písemný projev má vážné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. V kvalitě výsledků jeho činnosti a v grafickém projevu se projevují nedostatky, grafický projev je málo estetický.Závažné nedostatky a chyby dovede žák s pomocí učitele opravit. Při samostatném studiu má velké těžkosti.

Stupeň 5 (nedostatečný)

Žák si požadované poznatky neosvojil uceleně, přesně a úplně, má v nich závažné a značné mezery.Jeho dovednost vykonávat požadované intelektuální a motorické činnosti má velmi podstatné nedostatky. V uplatňování osvojených vědomostí a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se vyskytují velmi závažné chyby. Při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí nedovede své vědomosti uplatnit ani s pomocí učitele. Neprojevuje samostatnost v myšlení, vyskytují se u něho časté logické nedostatky. V ústním a písemném projevu má závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Kvalita výsledků jeho činnosti a grafický projev mají vážné nedostatky. Závažné chyby a nedostatky není schopen opravit ani s pomocí učitele. Nedovede samostatně studovat. Úroveň jeho vědomostí není předpokladem pro práci ve vyšším ročníku.

Čl. XI

Komisionální zkoušky

1    Žáci devátých ročníků a žáci, kteří na daném stupni základní školy dosud neopakovali ročník, kteří na konci druhého pololetí neprospěli nejvýše ze dvou povinných předmětů s výjimkou předmětů výchovného zaměření, konají opravné zkoušky.

2   Opravné zkoušky se konají nejpozději do konce příslušného školního roku v termínu stanoveném ředitelem školy. Žák může v jednom dni skládat pouze jednu opravnou zkoušku. Opravné zkoušky jsou komisionální.

3   Žák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně nebo se k jejímu konání nedostaví, neprospěl. Ze závažných důvodů může ředitel školy žákovi stanovit náhradní termín opravné zkoušky nejpozději do 15. září následujícího školního roku. Do té doby je žák zařazen do nejbližšího vyššího ročníku, popřípadě znovu do devátého ročníku.

4   V odůvodněných případech může krajský úřad rozhodnout o konání opravné zkoušky a komisionálního přezkoušení podle § 52 odst. 4 na jiné základní škole. Zkoušky se na žádost krajského úřadu účastní školní inspektor.

5   Komisi pro komisionální přezkoušení  (dále jen „přezkoušení“) jmenuje ředitel školy; v případě, že je vyučujícím daného předmětu ředitel školy, jmenuje komisi krajský úřad.

6    Komise je tříčlenná a tvoří ji:

6.1 předseda, kterým je ředitel školy, popřípadě jím pověřený učitel, nebo v případě, že vyučujícím daného předmětu je ředitel školy, krajským úřadem jmenovaný jiný pedagogický pracovník školy,

6.2  zkoušející učitel, jímž je vyučující daného předmětu ve třídě, v níž je žák zařazen, popřípadě jiný vyučující daného  

        předmětu,

6.3   přísedící, kterým je jiný vyučující daného předmětu nebo předmětu stejné vzdělávací oblasti stanovené Rámcovým 

        vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.

7    Výsledek přezkoušení již nelze napadnout novou žádostí o přezkoušení. Výsledek přezkoušení stanoví komise hlasováním. Výsledek přezkoušení se vyjádří slovním hodnocením podle § 15 odst. 2 nebo stupněm prospěchu podle § 15 odst. 3. Ředitel školy sdělí výsledek přezkoušení prokazatelným způsobem žákovi a zákonnému zástupci žáka. V případě změny hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí se žákovi vydá nové vysvědčení.

8    O přezkoušení se pořizuje protokol, který se stává součástí dokumentace školy.

9   Žák může v jednom dni vykonat přezkoušení pouze z jednoho předmětu. Není-li možné žáka ze závažných důvodů ve stanoveném termínu přezkoušet, stanoví orgán jmenující komisi náhradní termín přezkoušení.

10   Konkrétní obsah a rozsah přezkoušení stanoví ředitel školy v souladu se školním vzdělávacím programem.

11  Vykonáním přezkoušení není dotčena možnost vykonat opravnou zkoušku.

 

Čl. XII

Klasifikace žáka, který plnil povinnou školní docházku v zahraniční škole

1   Žák, který plní povinnou školní docházku v zahraniční škole, koná zkoušku ve spádové škole nebo jiné škole zapsané ve školském rejstříku, kterou zvolil zákonný zástupce žáka, nebo ve škole zřízené při diplomatické misi nebo konzulárním úřadu České republiky (dále jen „zkoušející škola“).:

1.1 ve všech ročnících ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura, stanoveného Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání,

1.2 v posledních dvou ročnících prvního stupně ze vzdělávacího obsahu vlastivědné povahy vztahujícího se k České republice vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět, stanoveného Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání,

1.3 na druhém stupni ze vzdělávacího obsahu vztahujícího se k České republice vzdělávacího oboru Dějepis a ze vzdělávacího obsahu vztahujícího se k České republice vzdělávacího oboru Zeměpis, stanovených Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.

2   Žák, který plní povinnou školní docházku formou individuální výuky v zahraničí, koná zkoušku z každého předmětu uvedeného ve školním vzdělávacím programu zkoušející školy.

2.1  Obsahem zkoušky je vzdělávací obsah za období, po které žák plnil povinnou školní docházku podle odstavce 1 nebo 2. Konkrétní obsah a rozsah zkoušky stanoví ředitel zkoušející školy v souladu se školním vzdělávacím programem zkoušející školy. Se stanoveným obsahem a rozsahem zkoušky seznámí ředitel zkoušející školy s dostatečným časovým předstihem zákonného zástupce žáka, nejpozději však při stanovení termínu zkoušky.

2.2     Zkoušku lze konat za období nejméně jednoho pololetí školního roku, nejdéle však za období dvou školních roků.

2.3     Zkouška je komisionální. Komisi jmenuje ředitel zkoušející školy.

2.4     Komise je tříčlenná a tvoří ji:

2.4.1  předseda, kterým je ředitel zkoušející školy, popřípadě jím pověřený učitel,

2.4.2  zkoušející učitel, jímž je vyučující daného předmětu ve třídě, v níž je žák zařazen, popřípadě jiný vyučující daného předmětu,

2.4.3  přísedící, kterým je jiný vyučující daného předmětu nebo předmětu stejné vzdělávací oblasti stanovené Rámcovým vzdělávacím  

programem pro základní vzdělávání.

2.5  Termín konání zkoušky dohodne ředitel zkoušející školy se zákonným zástupcem žáka tak, aby se zkouška uskutečnila nejpozději do dvou měsíců po skončení období, za které se zkouška koná. Nedojde-li k dohodě mezi zákonným zástupcem žáka a ředitelem zkoušející školy, stanoví termín zkoušky ředitel zkoušející školy. Není-li možné žáka ze závažných důvodů v dohodnutém termínu přezkoušet, stanoví ředitel zkoušející školy náhradní termín zkoušky tak, aby se zkouška uskutečnila nejpozději do čtyř měsíců po skončení období, za které se zkouška koná.

2.6 Před konáním zkoušky podle § 18 odst. 1 předloží zákonný zástupce žáka řediteli zkoušející školy vysvědčení žáka za příslušný ročník zahraniční školy a jeho překlad do českého jazyka. Pokud toto vysvědčení neobsahuje jednoznačné vyjádření o úspěšnosti ukončení příslušného ročníku základního vzdělávání nebo pololetí školního roku, předloží zástupce žáka  potvrzení zahraniční školy o úspěšnosti ukončení příslušného ročníku základního vzdělávání nebo pololetí školního roku a jeho překlad do českého jazyka. Pro stanovení stupně celkového hodnocení žáka devátého ročníku na konci školního roku je rozhodný výsledek zkoušky a vyjádření zahraniční školy, že žák úspěšně ukončil devátý ročník základního vzdělávání. V případě pochybností o správnosti překladu je ředitel zkoušející školy oprávněn požadovat předložení úředně ověřeného překladu.

2.7    O zkoušce se pořizuje protokol, který se stává součástí dokumentace školy.

2.8   Výsledek zkoušky stanoví komise hlasováním. Výsledek zkoušky se vyjádří slovním hodnocením podle § 15 odst. 2 nebo stupněm prospěchu podle § 15 odst. 3. Ředitel zkoušející školy sdělí výsledek zkoušky prokazatelným způsobem žákovi a zákonnému zástupci žáka.

2.9   Po vykonání zkoušek podle § 18 odst. 1 nebo 2 vydá ředitel zkoušející školy žákovi vysvědčení. Na vysvědčení žák není hodnocen z chování. Na vysvědčení se uvede text „Žák(-yně) plní povinnou školní docházku podle § 38 školského zákona“.

2.10   Celkové hodnocení žáka se stanoví obdobně podle § 15 odst. 6.

2.11  V případě, že zákonný zástupce žáka má pochybnosti o správnosti výsledku zkoušky, může požádat o přezkoušení podle § 22.

2.12  Vykonal-li žák zkoušku ve škole zřízené při diplomatické misi nebo konzulárním úřadu České republiky, zašle ředitel této školy řediteli spádové školy nebo jiné školy zapsané ve školském rejstříku, kterou zvolil zákonný zástupce žáka, kopii vysvědčení a výpis z dokumentace školy s údaji o žákovi.

2.13  Žáka, který plnil povinnou školní docházku v zahraniční škole a pokračuje v plnění povinné školní docházky ve spádové škole nebo jiné škole zapsané ve školském rejstříku, kterou zvolil zákonný zástupce žáka, zařadí ředitel této školy do příslušného ročníku podle výsledků zkoušek podle § 18 odst. 1 a na základě vyjádření zahraniční školy o úspěšnosti ukončení příslušného ročníku základního vzdělávání.

2.14  Žáka, který plnil povinnou školní docházku ve škole zřízené při diplomatické misi nebo konzulárním úřadu České republiky a pokračuje v plnění povinné školní docházky ve spádové škole nebo jiné škole zapsané ve školském rejstříku, kterou zvolil zákonný zástupce žáka, zařadí ředitel této školy do příslušného ročníku podle dosavadních výsledků vzdělávání doložených vysvědčením.

2.15  Žáka, který plnil povinnou školní docházku formou individuální výuky v zahraničí a pokračuje v plnění povinné školní docházky ve spádové škole nebo jiné škole zapsané ve školském rejstříku, kterou zvolil zákonný zástupce žáka, zařadí ředitel této školy do příslušného ročníku podle výsledků zkoušek podle § 18 odst. 2.

2.16 Žáka, na kterého se vztahuje povinná školní docházka a který nekonal zkoušky podle § 18, zařazuje ředitel spádové školy nebo jiné školy zapsané ve školském rejstříku, kterou zvolil zákonný zástupce žáka, do příslušného ročníku po zjištění úrovně jeho dosavadního vzdělání a znalosti vyučovacího jazyka.

 

Čl. XIII

Klasifikace v předmětech s převahou výchovného zaměření

(v souladu s dikcí vyhlášky MŠMT, v případě souhlasu rodičů může být  nahrazena slovním hodnocením )

1  Vyučovací předměty s převahou výchovného zaměření jsou :

1.1 výtvarná výchova  hudební výchova a zpěv

1.2.tělesná a sportovní výchova.

2   Stupně slovního hodnocení :

2.1  pracoval výborně

2.2 pracoval dobře

2.3  pracoval uspokojivě

3   Žák je hodnocen   pracoval výborně :

Je-li v činnostech velmi aktivní, pracuje tvořivě,  samostatně , plně využívá své osobní předpoklady a velmi  úspěšně, podle požadavků osnov je rozvíjí v individuálních  a kolektivních projevech. Jeho projev je esteticky  působivý, originální, procítěný, v hudební a tělesné  výchově přesný. Osvojené vědomosti, dovednosti a návyky  aplikuje tvořivě. Má výrazně aktivní zájem o umění,  estetiku, tělesnou kulturu a projevuje k nim aktivní vztah.

4   Žák je hodnocen    pracoval dobře :

Je-li v   činnostech méně aktivní, tvořivý, samostatný a pohotový.  Nevyužívá dostatečně své schopnosti v individuálním a kolektivním projevu. Jeho projev je málo působivý, dopouští se  v něm chyb. Jeho vědomosti a dovednosti mají četnější  mezery a při jejich aplikaci potřebuje pomoc učitele. Nemá  dostatečný aktivní zájem o umění, o estetiku a tělesnou  kulturu.

5   Žák je hodnocen   pracoval uspokojivě :

je-li v činnostech převážně pasivní. Rozvoj jeho schopností  je málo uspokojivý. Úkoly řeší s častými chybami. Vědomosti  a dovednosti aplikuje jen se značnou pomocí učitele. Projevuje jen velmi malou snahu a zájem o činnosti, nerozvíjí  dostatečně svůj estetický vkus a tělesnou zdatnost.

6   Při hodnocení těchto předmětů se postupuje podle požadavků  obsažených v učebních osnovách.

7  V tělesné výchově se žák hodnotí s přihlédnutím k jeho  zdravotnímu stavu, všeobecné tělesné zdatnosti, výkonnosti  a péče o vlastní zdraví.

 

Čl. XV   Platnost a zrušovací ustanovení

1  Tento klasifikační řád vstupuje v platnost dne 28.8.2014

 

 

                                                                                                                              …….................................................

                                                                                                                          Mgr. David Molitor

                                                                                                                                             ředitel školy